Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
521225S RF-komponentit ja mittaukset, 5 op 
Tunniste 521225S  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi RF-komponentit ja mittaukset  Lyhenne RF-komp 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine4306 Sähkötekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Sähkötekniikan ala 

Opettajat
Nimi
Teirikangas, Merja Elina 

Kuvaus
Laajuus 

 5 op / 132,5 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi. Englanti jos kurssille osallistuu vähintään 3 kansainvälistä opiskelijaa.

 
Ajoitus 

Opintojakso järjestetään periodilla 4. Suositeltava suoritusajankohta opintojaksolle on diplomi-insinöörivaiheen opinnot.

 
Osaamistavoitteet 

1. Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee passiivisten komponenttien käyttäytymisen RF-taajuuksilla, tietää passiivisten komponenttien valmistusmenetelmät ja kykenee soveltamaan tietojaan käytännön sovelluksissa.

2. Opiskelija tuntee myös siirtolinjojen toimintaperiaatteet, antennit ja suodattimet sekä niiden suunnitteluperiaatteet.

3. Opiskelija osaa soveltaa RF- ja mikroaaltotekniikoita mittausten toteuttamiseen, osaa mitata RF-komponenttien ominaisuuksia, osaa analysoida eri RF-alueen mittalaitteiden toimintaperiaatteita ja verrata eri mittausmenetelmien toimivuutta erilaisissa mittau

4. Opiskelija osaa mitata RF-alueelle tyypillisiä suureita (teho, taajuus, impedanssi ja kohina).

 
Sisältö 

RF ja mikroaaltotekniikan perusteet, mikroaaltopiirien komponentit ja mittaaminen, mittalaitteet, tehon, taajuuden, impedanssin ja kohinan mittaaminen, aikaalueen ja aktiivisten piirien mittaukset.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus luennoilla sekä mittaustehtävissä, suunnitteluharjoitukset itse tehtäviä.

 
Toteutustavat 

Luennot 24 h, suunnitteluharjoitukset 20 h, laboratoriotyöt 20 h, itsenäinen työskentely 68,5 h.

 
Kohderyhmä 

Diplomi-insinöörivaiheen sähkötekniikan opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

Esitietoina suositellaan, että seuraavat kurssit ovat suoritettuna ennen opintojaksolle ilmoittautumista: Elektroninen mittaustekniikka, Radiotekniikan perusteet.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja

 
Oppimateriaali 

Luentomoniste. A. Lehto, A. Räisänen: Mikroaaltomittaustekniikka, I. Bahl: Lumped Elements for RF and Microwave circuits ja luentojen alussa ilmoitettava.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Opintojakso suoritetaan loppu- tai osakokeilla sekä hyväksytyillä suunnitteluharjoituksilla ja laboratoriotöillä.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylätyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Merja Teirikangas

 
Työelämäyhteistyö 

Ei.

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt RF-komponentit ja mittaukset  Opintojakso  Jari Hannu  10.03.20 -21.04.20

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa