Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
080502A Lastentautioppi, 14 op 
Tunniste 080502A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Lastentautioppi  Lyhenne Lastentautioppi 
Laajuus14 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Edeltävät opinnot
    A540110 Lääketiede: neljän ensimmäisen opintovuoden opinnot suoritettu
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Tuomas Jartti 

Kuvaus
Laajuus 

13,5 op (360 tuntia)

 
Ajoitus 

C9-C10

 
Osaamistavoitteet 

Lastentautiopin opintojakson suoritettuaan opiskelija kuvailla ja toteuttaa tavallisimpien lastentautien diagnostiikan ja hoidon. Opintojakson hyväksytysti suorittanut pystyy toimimaan terveyskeskus- ja sairaalalääkärinä. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa valita ja määritellä millaista ensiapua kannattaa käyttää kriittisissä, akuuteissa potilastapauksissa. Lisäksi opiskelija osaa kuvailla ja arvioida lasten terveydenhoitoa ja terveyskasvatusta.

 
Sisältö 

Kasvu ja kehitys; suhtautuminen kasvuikäiseen ja kasvuikäisen potilaan tutkiminen; allergologia; aineenvaihdunnan sairaudet; diabetologia, endokrinologia, gastroenterologia, hematologia, infektiotaudit; kardiologia, lastenkirurgia; lastenneurologia, nefrologia, neonatologia; onkologia; hätätilanteet.

 
Toteutustavat 

Opetusmuodot:
1. Opintojakson aikana opiskelija osallistuu potilaskiertoihin ja ryhmäopetukseen (potilastapausten käsittely) opettajan johdolla. Neljässä ryhmäopetuksessa hyödynnetään ns. konsultatiivista ryhmäopetusmuotoa. Erillisiä ryhmäopetuksia pidetään lapsidiabeetikon hoidosta, verenkuvan tulkinnasta, imeväisen hoidosta ja käsittelystä, sydämen kuuntelusta ja reumalapsen tutkimisesta.
2. Luennot kattavat tärkeimmät lastentautien aihealueet. Luennoilla käytetään äänestyskonetta opiskelijoiden aktivoimiseksi ja välittömän palautteen saamiseksi. Opiskelijoilla on mahdollisuus hankkia ennen kurssin alkua itselleen luentomoniste.
3. Poliklinikkaopetus sisältää ohjattua työskentelyä poliklinikalle lähetettyjen lapsipotilaiden hoitamiseksi. Potilastapaukset käsitellään yhdessä opettaja-lääkärin kanssa.
4. Teemapäiviä järjestetään tietyin väliajoin myrkytystapaturmista, huumeista, alkoholista, alaikäisiin kohdistuvasta väkivallasta.
5. Jokainen opiskelija päivystää 2-3 kertaa päivystyspoliklinikalla tutkien potilaita ja seuraten päivystävän lääkärin työskentelyä.
6.Opintokäyntejä tehdään Lohipadon erityiskouluun ja Tahkokankaan palvelukeskukseen.
7. Opintojakson aikana on 4 seminaaritilaisuutta.
8. Opiskelijat voivat osallistua torstai-iltapäivisin pidettäviin klinikan koulutustilaisuuksiin.
9. Kuulusteluja on lastentautiopin opintojakson aikana yhteensä 3 (ks. suorittaminen).

 
Oppimateriaali 

Oppikirja: Rajantie J., Mertsola J.& Heikinheimo M. (toim.) Lastentautioppi 4, uudistettu painos, Kustannus Oy Duodecim 2010.

Luentomoniste: Saa käyttää lopputentissä.

 

 

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkastaa tästä linkistä 

  
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Sisäänpääsykuulustelu (monivalintatentti), oppikirja. Arviointi: Hyv. / Hyl.

Lopputentit:

a) Potilastapaustentti: dioina n. 10, arvostelu 0-20 pistettä (hyväksytty >5 pist.), arvosana 1-5 / Hyl.
b) Lastentautiopin lopputentti: kirjallinen kuulustelu sisältää n. 10 potilastapausta, arvostelu 0-6 pist./kys. (max. 60 pist. hyv.raja 35 pistettä), arvosana 1-5 / Hyl.

 
Arviointiasteikko 

Kurssin loppuarvosana 1-5 muodostetaan lopputentin (85 %) ja potilastapaustentin (15 %) perusteella.

 
Vastuuhenkilö 

Professori Matti Uhari (matti.uhari@oulu.fi)

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa