Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
080401A Synnytys- ja naistentautioppi, 10 op 
Tunniste 080401A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Synnytys- ja naistentautioppi  Lyhenne Synnytys- ja na 
Laajuus10 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Edeltävät opinnot
    A540110 Lääketiede: neljän ensimmäisen opintovuoden opinnot suoritettu
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Terhi Piltonen 

Kuvaus
Laajuus 

11 op

 
Opetuskieli 

Luentojen opetuskieli on suomi.

 
Ajoitus 

5.opintovuosi C9-10

 
Osaamistavoitteet 

Synnytys- ja naistentautien kurssin suoritettuaan opiskelija osaa kuvailla synnytinelinten rakenteen ja toiminnan, osaa tunnistaa tavallisimmat synnytinelimiin liittyvät sairaudet ja määritellä hoitotoimenpiteet perustellusti, sekä osaa kertoa miten ko tauteja voi ennaltaehkäistä.  Lisäksi opiskelija osaa kuvailla myös normaaliraskauden ja synnytyksen kulun ja lapsivuodeajan. Opiskelija osaa kurssin jälkeen toimia terveyskeskuksessa ja hän on harjoitellut akuuttien tilanteiden hoitoa.

 
Sisältö 

Yleistä ja perusteita: potilaan anamneesi ja tutkiminen, diagnoosi- ja hoitosuunnitelma, ultraäänitutkimukset ja muut toimenpiteet, seksologia ja naiseen kohdistuva väkivalta

Obstetriikka: raskauden fysiologia, suunnittelu ja seuranta, synnyttäjän perussairaudet ja raskaus, synnytyksen seuranta, lapsivuodeaika, ehkäisy, sterilisaatio ja raskauden keskeytys

Raskaushäiriöt: keskenmeno ja verinen vuoto, pre-eklampsia/eklampsia, monisikiöraskaus, sikiön kasvunhidastuma, ennenaikaisuus ja ennenaikainen vedenmeno, raskaudenajan infektiot, 3. trimesterin verenvuoto ja ablaatio, synnytyksen jälkeinen verenvuoto, diabetes ja raskaus

Gynekologia: kuukautiskierto, valkovuoto ja vuotohäiriöt, seksitaudit ja infektiot, gyn. endokrinologia ja infertiliteetti

Gynekologiset häiriöt: munasarjatulehdus/PID, laskeumat ja virtsainkontinenssi, endometrioosi, vuotohäiriöt, lapsettomuus, kasvaimet, hormonikorvaushoito ja osteoporoosi


 
Toteutustavat 

Kurssin aloittamisen ehtona on verkossa ( www.oulugyn.net ) suoritettu alkutentti.

Pienryhmäopetus toteutuu poliklinikoilla, missä 1-2 opiskelijaa kerrallaan osallistuu erikoislääkärin tai sairaalalääkärin pitämään vastaanottoon.  Opiskelijat  haastattelevat ja tutkivat potilaita sekä tekevät tarvittavat toimenpiteet. Synnytyssalissa ryhmä on koko viikon, jona aikana jokainen osallistuu vähintään 4 synnytyksen hoitoon ( Synnytyksistä 2 voi olla keskussairaalajaksolla). 

Leikkaussaliopetukseen kuuluu leikattavien potilaiden tutkinen ja sen jälkeen osallistuminen potilaiden leikkauksiin. UÄ-opetus: Opiskelijat tekevät itse Uä-tutkimuksia poliklinikka- ja terveyskeskusopetuksen yhteydessä. Kaikki Klinikan erikoislääkärit ja sairaalalääkärit on rekrytoitu antamaan opetusta.

TK- ja neuvolaopetus tapahtuu pienryhmissä (2-3 opiskelijaa kerrallaan) terveyskeskuksissa: Kempeleen TK:ssa (gynekologiset potilaat) sekä Höyhtyän ja Haukiputaan äitiysneuvoloissa (äitiyshuolto). Yksi opiskelijoista haastattelee ja tutkii potilaat vuorollaan ja tekee tarpeelliset toimenpiteet (ultraäänitutkimus, Papan ja Pipellen otto, nestetäyttö, kierukan laitto). Opiskelija tekee diagnoosi-, tutkimus- ja hoitoehdotuksen, joista keskustellaan myös muun ryhmän kanssa. Myös potilas osallistuu häntä koskevaan neuvonpitoon.

Opiskelijat osallistuvat ennen ryhmäopetuksia simulaatio-opetukseen nukella 1,5 t, jossa opetetaan potilaiden tutkimista.

Luentoja 31 tuntia.

Aamumeeting. Ke aamuisin 8.15 – 9.00. Opiskelijat halutessaan voivat osallistua klinikan tieteellisiin meetingeihin.

PBL-opetus : (10 istuntoa a’ 2t, omatoiminen opiskelu ja kirjallisuuden haku yht. 30 t).

Ratkaistaan todellisia potilastapauksia, opiskelijat asettavat itselleen oppimistavoitteet ja oppivat asioita käyttäen hyväkseen kirjallisuutta ja Internetistä haettavaa tietoa.

Ryhmäopetus 9 kertaa a’ 2t , yhteensä 18 t

- Kempeleen tk, Höyhtyän ja Haukiputaan äitiysneuvolat a 3t, yhteensä 9 t

- Äitiys- ja naistentautien poliklinikat ja osastot, sisältyy ryhmäopetukseen

- Synnytyssali opetus, sisältyy ryhmäopetukseen

- Leikattavien potilaiden tutkiminen ja leikkauksessa mukana olo, sisältyy ryhmäopetukseen

- Uä-demo/ tutkimusosasto, sisältyy ryhmäopetukseen

Päivystys

Opiskelija osallistuu OYS:n naistentautien päivystäjän kanssa päivystystapausten tutkimiseen ja hoitoon, yhteensä 6 t

Teemapäivät

Akuuttimaha, yhteistyössä kirurgian ja radiologian klinikan kanssa, yhteensä 3 t. Opitaan keskeiset, akuuttiin tilanteeseen johtavat sairaudet, niiden tutkiminen ja hoito.

Lastentautien teemapäivä: myrkytykset, huumeet ja alkoholi, 4 t

Perehdytään päihdehaittoihin äidille ja sikiölle / lapselle.

Seksologia yhteistyössä ihotautiklinikan kanssa, yhteensä 4 t.

Opiskelijat on jaettu 6 ryhmään ja jokainen ryhmä valmistaa annetusta aiheesta (sukupuolitaudit) 10 min PP esityksen ja ryhmä valmistelee kommenttipuheenvuorot kahdesta, muiden ryhmien esityksestä. Lisäksi 2 t luentoja seksologiasta.

Minisymposium Gynekologinen syöpä, 3 t

Kurssikongressi

Opiskelijat on jaettu 6 ryhmään ja jokainen ryhmä valmistaa annetusta aiheesta posterin ja 10 min PP esityksen, jonka joku ryhmän jäsenistä esittää ja ryhmä valmistelee kommenttipuheenvuorot kahdesta, muiden ryhmien esityksestä.

Keskussairaalaopetus

Antaa näkemystä erikoisalamme käytännön toiminnasta yliopistosairaalan ulkopuolella ja edesauttaa käytännön taitojen ja toimenpiteiden oppimisessa. Jokainen opiskelija toimii keskussairaalassa yhden viikon paikallisten ylilääkäreiden ohjauksessa. Siellä saadaan kokemusta erikoisalan käytännöstä sekä hoidon porrastuksesta


 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Teemapäivät toteutetaan yhteistyössä muiden klinikoiden kanssa

 
Oppimateriaali 

Ylikorkala O, Kauppila A. Naistentaudit ja synnytykset. Kustannus Oy Duodecim, 2004.

Vaihtoehtoiset, for foreigners :

Callahan T, Caughey A, Heffner L. Blueprints in Obstetrics & Gynecology, ISBN 0-86542-505, 1998 Blackwell Science, USA

Campbell S, Monga A, Gynaecology by Ten Teachers, ISBN 0 340 74081 7, 2000, Oxford University Press, New York, USA , http://www.arnoldpublishers.com

Campbell S, Lees C. Obstetrics by Ten Teachers, ISBN 0 340 74082 5, 2000, Oxford University Press, New York, US A, http://www.arnoldpublishers.com

Lambrou N, Morse A, Wallach E. The Johns Hopkins Manual of Gynecology and Obstetrics, ISBN 0-7817-1890-2, Lippincot Williams & Wilkins, USA

Täydentäviä :

Martin L Pernoll. Current obstetric and gynaecologic diagnosis and treatment. Prentice-Hall Internat. Inc. (viimeisin painos).

E Malcolm Symonds. Essential obstetrics and gynaecology. Churchill Livingstone (viimeisin painos).

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä  

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

 

Luennoille osallistuminen on vapaaehtoista, muu opetus on pakollista. Saadakseen loppumerkinnän opiskelijan on luovutettava lokikrja, josta ilmenee hänen osallistumisensa pakolliseen opetukseen ja tehdyt toimenpiteet. Kaikki tentit, alku, viikko- monivalinta – ja potilastapaustentti, ovat suoritettava hyväksytysti. Opiskelijan on myös vastattava pakolliseen kurssipalautekyselyyn.

 

 
Arviointiasteikko 

Kurssin loppuarvosana 1-5 muodostuu lopputentin kahden osan monivalintatentin ja potilastapaustentin perusteella. Molempien tenttien arvostelu: 1-5/Hylätty. Monivalintatentti vaikuttaa loppuarvosanaan painotuksella 40% ja potilastapaustentti 60%.

 
Vastuuhenkilö 

Professori Markku Ryynänen

 
Lisätiedot 

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää opiskelijalta hyvät vuorovaikutustaidot ja että opiskelija on suorittanut kaikki aikaisemmat opintojaksot.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa