Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
080304A Neurokirurgia, 3 op 
Tunniste 080304A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Neurokirurgia  Lyhenne Neurokirurgia 
Laajuus3 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Edeltävät opinnot
    A540104 Myönnetty lääketieteen kandidaatin arvo
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Ville Leinonen 

Kuvaus
Laajuus 

3 op

 
Ajoitus 

C8

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa selittää neurokirurgian alan sairauksien kliinisen kuvan ja diagnostiikan ja on harjoitellut näiden tietojen soveltamista  yleislääkärin työssä vaadittavassa laajuudessa.

 
Sisältö 

Teoreettinen osa:

Neurotraumatologia: Vammamekanismit ja aivovamman patofysiologia. Aivovammojen epidemiologia ja ensihoito. Lievät aivovammat, aivoruhjevamma ja kallonsisäiset traumaattiset verenvuodot. Kohonneen kallonsisäisen paineen patofysiologia ja mittaus. Tehohoito ja kuntoutus.

Varsinainen neurokirurgia: Keskushermoston toiminnallinen anatomia. Aivo- ja selkäydinkasvaimet. Kallonsisäiset spontaanit verenvuodot. Stereotaksia ja kivun, liikehäiriöiden sekä epilepsian kirurginen hoito. Selkäydinkanavan kirurgia.

Käytännön osa: Kliininen pienryhmäopetus osastolla: Potilastapauksiin syventyminen (selkärangan kulumasairaudet, keskushermoston vammat, aivoverenvuodot, keskushermoston kasvaimet). Mahdollisuuksien mukaan leikkausalityöskentelyyn tutustuminen.

Teemapäivät: Yhdessä neurologian ja/tai knk-klinikan kanssa: aivokasvaimet, aivoverenvuodot, aivovammat, kasvojen alueen vammat.

 
Toteutustavat 

Luennot (14 t), joihin voi sisältyä myös potilasdemonstraatioita. Pakollinen kliininen pienryhmäopetus osastolla (8 t). Teemapäivät (12t).

 
Oppimateriaali 

Neurokirurgian luentomoniste: Ukkola Veijo, Koivukangas John, Heikkinen Esa, 50 s (myös internetissä).

 
Arviointiasteikko 

Kirjallinen lopputentti (moniosio- ja esseekysymyksiä). Lopputentissä on 6 kysymystä. Tentin läpäisy edellyttää, että opiskelijan saama pistemäärä on vähintään puolet tentin kokonaispistemäärästä. Täysin väärä vastaus lopputentin keskeiseen kysymykseen johtaa tentin hylkäämiseen. Yhden kuukauden amanuenssuuri neurokirurgian klinikassa voi korottaa loppuarvosanaa yhdellä numerolla.

 
Vastuuhenkilö 

Professori John Koivukangas

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa