Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
695010P Suomalainen monikulttuurisuus ja kulttuuritieto, 5 op 
Tunniste 695010P  Voimassaolo 01.08.2007 -
Nimi Suomalainen monikulttuurisuus ja kulttuuritieto  Lyhenne Suomalainen mon 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine1143 Suomi toisena ja vieraana kielenä 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Maria Frick 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 135 tuntia opiskelijan työskentelyä

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

vapaa

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata Suomea monikulttuurisena yhteiskuntana ja pystyy kertomaan monikulttuurisuuteen liittyvistä peruskäsitteistä. Hän osaa tulkita yhteiskunnassa vallitsevan kulttuurisen epätasa-arvon syitä ja seurauksia, ymmärtää opettajan vastuun kulttuurisen monimuotoisuuden ja tasa-arvon välittäjänä, tunnistaa kulttuurienvälisen viestinnän piirteitä ja pystyy soveltamaan hankkimaansa tietoa opetustilanteissa.

 
Sisältö 

suomalaisen yhteiskunnan monikulttuurisuus ja kulttuurienvälinen viestintä

 
Järjestämistapa 

itseopiskelu

 
Toteutustavat 

kirjatentti tai kotitentti (135 t)

 
Kohderyhmä 

suomi toisena ja vieraana kielenä -sivuaineopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Ei esitietovaatimuksia.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen opintokokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

Saukkonen, Pasi 2013: Erilaisuuksien suomi Vähemmistö- ja kotouttamispolitiikan vaihtoehdot; Talib, Mirja, Löfström, Jan ja Meri, Matti 2004: Kulttuurit ja koulu – Avaimia opettajalle; Abu-Hanna, Umayya 2012: Multikulti monikulttuurisuuden käsikirja; Me ja muut kulttuurien välinen viestintä 1996, s. 115–159. (toim. Salo-Lee, Malmberg ja Halinoja); Hartonen, Olavi, Söderling, Ismo ja Korkiasaari, Jouni: Siirtolaisuus Suomessa ja Euroopassa – opettajan opas http://www.migrationinstitute.fi/files/pdf/siirtolaisuus_suomessa_ja_euroopassa/opettajan_opas.pdf.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Arvioitava kirjatentti. Arviointikriteerit perustuvat oppiaineen osaamistavoitteisiin.

 
Arviointiasteikko 

Arvioinnissa käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

yliopistonlehtori Maria Frick

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa