Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
740376A Kandidaatintutkielma, 10 op 
Tunniste 740376A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Kandidaatintutkielma  Lyhenne Kandidaatintutk 
Laajuus10 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3254 Biokemia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Tuomo Glumoff 

Kuvaus
Laajuus 

10 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

LuK, 3.sl

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa arvioida ja yhdistää eri kursseilla saamaansa käsitystä ja tietoja biokemiasta sekä osaa viestiä sekä suullisesti että kirjallisesti biokemistin työhön liittyvistä asioista ja tutkimuksista.

 
Sisältö 

Opinnäytteen teema on perehdyttää opiskelijat tutkijan työssä tarvittaviin tiedon esittämisen tapoihin, perehtyä biokemialliseen aiheeseen laatimalla siitä kirjallisuustutkielma, sekä laatia opinnäytteestä lisäksi populaari esitys haluamassaan muodossa. Opintojakso jakaantuu kahteen osaan. Kurssijaksossa perehdytään eri raportointitapoihin (artikkelit, tutkimussuunnitelma, uutinen) ja harjoittelemalla niiden käyttöä huomioiden myös hyvä kieliasu. Kurssijaksoon sisältyy myös kirjaston toteuttama tiedonhankintakurssi, josta saa ylimääräisen 1 op. Toinen osa käsittää itse tutkielman laatimisen opiskelijaa kiinnostavasta aiheesta. Omaa työtä varten opiskelija valitsee esille tulleiden asioiden pohjalta tai oman kiinnostuksensa perusteella aiheen. Kirjallisuuteen perehtyen opiskelija laatii aiheesta kirjallisuustutkielman ja valmistaa sen perusteella populaarin esityksen, joka voi olla esim. posteri, julkaisukäsikirjoitus, verkkosivusto, esitelmä koulussa jne. Tutkielmaa ohjaa yksi opettaja. Kurssi liittyy opintojaksoon Ruotsin kieli, jossa voidaan käyttää opiskelijoiden tuottamaa aineistoa oppimateriaalina. Kurssin lopuksi opiskelija kirjoittaa opinnäytteensä aiheesta kypsyysnäytteen (740377A, 0 op), jolla opiskelija osoittaa hallitsevansa sekä opinnäytteensä että äidinkielensä.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

n. 20 h luentoja ja harjoituksia, verkko-opiskelua, sekä omatoimista opiskelua.

 
Kohderyhmä 

Pääaineopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Kurssi on suunnattu LuK-tutkinnon viimeisen vuoden opiskelijoille

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

030005P Tiedonhankintakurssi voidaan suorittaa osana Kandidaatintutkielmaa.

 
Oppimateriaali 

-

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

 Luk-tutkielman laatiminen ja sen esittäminen

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Tuomo Glumoff

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 
Lisätiedot 

Opetuspaikka: Kontinkangas

 

Lisätieto oppaassa Oulun yliopiston kesäopinnot 2020
Opintojakson laajuus (op): 8 op: osuus; Vastuuopettaja: Tuomo Glumoff; Linkki ilmoittautumiseen: opiskelija sopii asiasta Tuomo Glumoffin kanssa; Kohderyhmä: LuK 3v; Toteutusaikataulu: kesä 2020; Toteuttaja: BMTK; Lisätietoja: Kesällä voi suorittaa osuudet: kirjallisuustutkielma 6 op ja populaariesitys 2 op. Kurssiosuus 2 op suoritetaan syyslukukaudella

Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Kandidaatintutkielma  Opintojakso  10  Tuomo Glumoff  03.09.21 -18.11.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa