Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
080417A Yleislääkäri ja kansanterveys, 9.5 op 
Tunniste 080417A  Voimassaolo 01.08.2007 -
Nimi Yleislääkäri ja kansanterveys  Lyhenne Yleislääkäri ja 
Laajuus9.5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Edeltävät opinnot
kaikki nämä opintojaksot
    080415A Terveyskeskustyö
    040116Y Kansanterveys ja moniammatillinen yhteistyö
    040117Y Potilaan haastattelu ja tutkiminen
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Heini Kelloniemi 
Markku Timonen 

Kuvaus
Laajuus 

9,5 op

 
Ajoitus 

C 11

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa määritellä ja kuvailla väestön terveyden peruspiirteet sairauskohtaisesti sekä tärkeimmät terveyspoliittiset ohjelmat ja osaa soveltaa niitä paikallistasolla. Opiskelija osaa kuvailla vakuutuslääketieteen ja kuntoutuksen periaatteet ja järjestelmät ja pystyy soveltamaan näitä tietoja käytäntöön. Opiskelija osaa määritellä sairastavuuteen vaikuttavat yksilö- ja väestötason tekijät, ja osaa diagnosoida ja hoitaa tavallisimmat sairaudet. Opiskelija pystyy arvioimaan kansanterveyttä koskevien tutkimusten tuloksia ja toimimaan ehkäisevän lääketieteen asiantuntijana perusterveydenhuollossa osaten soveltaa käytäntöön terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn menetelmiä yksilö, perhe ja väestötasolla, missä hän moniammatillisen tiimin jäsenenä osaa käyttää hyödyksi tiimin jäsenten asiantuntijuutta. Opiskelija osaa reflektoida ja arvioida vuorovaikutuksen merkitystä ja osaa kohdata potilaan hienotunteisesti ja asiallisesti sekä kannustaa potilasta oikeaan toimintaan. Opiskelija osaa arvioida kaiken toimintansa laatua ja taloudellisuutta.

 
Sisältö 

Väestön terveys ja terveyden edistäminen sekä terveysongelmien tunnistaminen; ehkäisevä lääketiede; ihmisten käyttäytymisen motivointi terveyttä edistävään suuntaan. Epidemiologia, sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä sekä talous osana potilaan hoitoa. Terveydenhuoltolainsäädäntö, sosiaaliturvalainsäädännön soveltaminen lääkärin työssä, lääkärintodistukset ja -lausunnot. Johdatus kuntoutukseen, ympäristöterveyteen ja kansanravitsemukseen. Yhteistyö muiden alojen asiantuntijoiden kanssa.

 
Toteutustavat 

Luennot, teemapäivät sekä seminaari- ja workshop työskentely. Yhden viikon syventävä käytännön terveyskeskusharjoittelujakso, johon sisältyy oppimistehtäviä.

 
Oppimateriaali 

Koskenvuo K. (toim) Sairauksien ehkäisy. Duodecim 2003, soveltuvilta osin; Yleislääketiede, Kumpusalo E, Ahto M, Eskola K, Keinänen-Kiukaanniemi, S, Kosunen E, Kunnamo I, Lohi J (toim) Kustannus Oy Duodecim 2005, soveltuvilta osin; Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785; Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28.6.1994/559; Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjojen laatimisesta sekä niiden ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämisestä. 99/2001; SosTMA lääkkeen määräämisestä 726/2003; L sähköisestä lääkemääräyksestä 2.2.2007/61; a SosTMA sähköisestä lääkemääräyksestä 25.6.2008/485.

 

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kirjalliset kuulustelut. Osallistuminen seminaari- ja workshop työskentelyyn sekä teemapäiviin sekä käytännön jaksoon terveyskeskuksessa.

 
Arviointiasteikko 

Lakitentti arvioidaan hyv/hyl. Opintojakson arvosana muodostuu lopputentistä ja seminaarityöstä, jotka arvostellaan arviointiasteikolla 0-5. Loppuarvosanaan vaikuttavat sekä seminaarityöt että lopputentti seuraavasti: 2/3 lopputentin pistemäärä + 1/3 seminaarin arvosana. Lopputentti sisältää todistustehtävän, joka arvioidaan erikseen hyv/hyl.

 
Vastuuhenkilö 

Professori Markku Timonen

 
Lisätiedot 

Sisältyy kansanterveystieteen ja yleislääketieteen oppialojen opetusjuonteisiin 1) sairauksien ehkäisy ja terveyden edistäminen, 2) moniammatillinen johtaminen ja hallinto, 3) potilaan tutkiminen ja hoitostrategiat, 4) yhteiskunnallinen vaikuttaminen & kuntoutus ja sosiaaliturva ja 5) tutkijan tiedot ja taidot & tutkimustiedon ymmärtäminen ja soveltaminen (Liite 4).

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa