Data on the course

Show instruction and examinations
901006Y Second Official Language (Swedish), 3 ECTS cr 
Code 901006Y  Validity 01.08.1995 -
Name Second Official Language (Swedish)  Abbreviation Second Official 
Scope3 ECTS cr   
TypeLanguage and Communication Studies Discipline8002 Language studies, Swedish 
TypeCourse   
  GradingKK / T,H,hyv,hyl toinen kotim. kieli 
 
   
Unit Languages and Communication 

Description
Proficiency level  B1/B2/C1 ( Eurooppalainen viitekehys
Status  Pakollinen. Hyväksytty suoritus osoittaa, että opiskelijalla on riittävä oman erikoisalansa ruotsin kielen taito sekä korkeakoulututkinnon suorittaneelta julkisyhteisön henkilöstöltä kaksikielisellä virka-alueella vaadittava ruotsin kielen taito. ( Laki 424/03 ja asetus 481/03). 
Required proficiency level 

Edeltävät opinnot: Lukion B-ruotsin oppimäärä vähintään arvosanalla 7 JA ruotsin kielen yo-kokeen arvosana A-L sekä hyväksytysti suoritettu lähtötasotesti. Ks. kohta " Lähtötasovaatimus"

Lääketieteen ruotsin kielen opintojaksoa ei voi korvata muun pääaineen ruotsin kielen opintoihin kuuluvalla suorituksella alan erikoisluonteen vuoksi. Opintojakson korvaava kirjallinen osakoe pidetään ti 9.8.11. klo 13-16 salissa 134B ja suullinen osakoe, joka pidetään kirjallisessa osakokeessa hyväksytyille erikseen sovittavana ajankohtana ennen opintojakson alkamista. 
ECTS Credits  3 op (80 tuntia) 
Language of instruction  ruotsi 
Timing  Cursus III-IV  (ks. Lisätiedot) 
Learning outcomes  Opiskelija saavuttaa sellaisen ruotsin kielen taidon, jota tarvitaan oman alan työtehtävissä. Kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy toimimaan työelämän tyypillisissä viestintätilanteissa vuorovaikutteisesti. Opiskelija ymmärtää oman alansa puhuttua kieltä, osaa puhua ruotsia työelämän eri tilanteissa, pystyy lukemaan oman alansa tekstejä sekä pystyy kirjoittamaan työtehtäviinsä liittyviä tekstejä. Hänellä on valmius kehittää omaa kielitaitoaan autenttisissa kielenkäyttötilanteissa. 
Contents  Viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia, joiden tarkoituksena on kehittää ja syventää opiskelijan työelämässä tarvitsemaa oman alan ruotsin kielen taitoa. Esiintymistaidon harjoittelua. Tilannepohjaisia yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia  (esim. viestintä hoitotilanteissa) sekä pienryhmäkeskusteluja.  Ajankohtaisia oman alan tekstejä harjoituksineen. Erityisalan sanaston ja terminologian opiskelua. Omaan alaan liittyviä lyhyitä kirjoitustehtäviä. 
Learning activities and teaching methods 

Kurssille osallistuvien opiskelijoiden kielellisen lähtötason riittävyys testataan ohjatun kirjoitustehtävän avulla. Mikäli lähtötaso on riittämätön, opiskelija päivittää kielitaitonsa riittävälle tasolle itseohjatuilla rakenne- ja tekstiopinnoilla. 

Kurssin kuuluu 40 oppituntia lähiopetusta ja niihin liittyvät valmistavat harjoitukset, itsenäinen opiskelu 40 h, yhteensä 80 h/kurssi.

 
Target group  Lääketieteen opiskelijat 
Recommended or required reading  Maksullinen oppimateriaali jaetaan kurssin aikana. 
Assessment methods and criteria 

Kurssilla keskitytään sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon parantamiseen, mikä edellyttää säännöllistä ja aktiivista osallistumista harjoituksiin sekä niihin valmistautumista. Kurssiin kuuluu suullisen arviointi ja kirjallisen kielitaidon testaus. Syyslukukaudella on 4 opetusryhmää ja kevätlukukaudella 2 opetusryhmää. Ks. lähemmin Kielikeskuksen verkkosivuilta kohdasta  Opetusajat.

Opintojakson korvaava koe: Syyslukukauden alussa järjestetään vapaaehtoinen kaksiosainen ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen korvaava koe. Koetta suositellaan vain sellaisille opiskelijoille, joilla on hyvä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito ja riittävä oman erikoisalan ruotsin kielen taito. Jos opiskelija hyväksytään kummassakin osakokeessa arvosanalla hyvä taito, hänet vapautetaan opintojakson opetuksesta. Kirjalliseen kokeeseen ilmoittaudutaan koetta edeltävän toukokuun loppuun mennessä sähköpostitse osoitteella Hannu.Niemi@oulu.fi. Kirjallisessa kokeessa hyväksytyille pidetään suullinen koe erikseen sovittavana aikana. Korvaavien kokeiden ajankohdat ks. Lisätietoja. Vaihtoehtoiset suoritustavat: Ks. lähemmin Kielikeskuksen verkkosivuilta kohdista
Aiempien opintojen korvaaminen
Kielitaidon osoittaminen loppukokeilla

 
Grading  Kirjallisesta ja suullisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Arvosana-asteikko: tyydyttävä taito, hyvä taito. Katso tarkemmin kirjoittamisen ja puhumisen taitotasokuvaukset kohta 
Arviointikriteerit
Person responsible 

Lehtori Hannu Niemi

 
Other information 

Edeltävät opinnot: Lukion B-ruotsin oppimäärä vähintään arvosanalla 7 JA ruotsin kielen yo-kokeen arvosana A-L sekä hyväksytysti suoritettu lähtötasotesti. . Ks. kohta " Lähtötasovaatimus"

Lääketieteen ruotsin kielen opintojaksoa ei voi korvata muun pääaineen ruotsin kielen opintoihin kuuluvalla suorituksella alan erikoisluonteen vuoksi. Opintojakson korvaava kirjallinen osakoe pidetään ti 9.8.11. klo 13-16 salissa 134B ja suullinen osakoe, joka pidetään kirjallisessa osakokeessa hyväksytyille erikseen sovittavana ajankohtana ennen opintojakson alkamista.

 


Current and future instruction
No instruction in WebOodi

Future examinations
No examinations in WebOodi