Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
A540145 Farmakologia ja toksikologia, 10 op 
Tunniste A540145  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Farmakologia ja toksikologia  Lyhenne Farmakologia ja 
Laajuus10 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiKokonaisuus   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Risto Kerkelä 

Kuvaus
Laajuus 

10 op / 270 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

Opintojakso järjestetään kevätlukukaudella ja sijoittuu 2. opintovuodelle (C4 / DC4).

 
Osaamistavoitteet 

Farmakologian ja toksikologian opintojaksojen tarkoituksena on kehittää valmiuksia lääkeaineiden järkiperäistä ja mahdollisimman turvallista käyttöä varten. Opintojaksot suoritettuaan opiskelija osaa:

• Kuvailla lääkeaineiden vaiheet elimistössä ja niihin vaikuttavat tekijät. 

• Kuvailla lääkeaineiden vaikutustavat ja -kohteet elimistössä. 

• Käyttää tärkeimpiä lääkeaineryhmiä sairauksien hoidossa perehdyttyään lääkeaineryhmien tärkeimpien edustajien ominaisuuksiin. 

• Antaa esimerkkejä lääkeaineiden vaiheiden ja vaikutusmekanismien tutkimisesta molekyylibiologisin menetelmin. 

• Kuvailla lääkehoidon erityiskysymyksiä sekä käyttää yksilöllisen lääkehoidon periaatteita ja selittää niiden merkityksen. 

• Toksikologian perusteet. 

Lisäksi opiskelija oppii ryhmätyöskentelytaitoja sekä esiintymistaitoja.

 
Sisältö 

043045P Farmakologia ja toksikologia OSA I 4 op:

Sisältöön kuuluu mm. Yleisfarmakologia: farmakodynamiikka ja farmakokinetiikka. Systemaattinen farmakologia: sydän- ja verisuonitautien lääkehoito, diabeteksen lääkehoito, mikrobilääkkeet, keuhkosairauksien lääkkeet.

 

043046P Farmakologia ja toksikologia OSA II 5 op:

Sisältöön kuuluu mm. Systemaattinen farmakologia: ruuansulatuskanavan lääkkeet, kivun ja tulehduksen lääkehoito psyykenlääkkeet, neurologiset lääkkeet.

Toksikologia: toksikologian perusteet, toksisuustestaus ja riskinarviointi, myrkytykset.

 

043047P Farmakologia ja toksikologia OSA III 1 op:

Sisältöön kuuluu systemaattinen farmakologia ja toksikologian perusteet.

 

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

043045P Farmakologia ja toksikologia OSA I 4 op:

Luento-opetus 32h / Ryhmätyöskentely 8h / itsenäistä opiskelua 68h. Harjoitukset tehdään pienryhmätyöskentelynä

 

043046P Farmakologia ja toksikologia OSA II 5 op:

Luento-opetus 34h / Ryhmätyöskentely 12h / itsenäistä opiskelua 89h. Harjoitukset tehdään pienryhmätyöskentelynä.

 

043047P Farmakologia ja toksikologia OSA III 1 op:

Itsenäinen opiskelu 23h, tentti 4h.

 

 

 
Kohderyhmä 

Lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijat. Opintojaksolle otetaan muita opiskelijoita mahdollisuuksien mukaan.

 
Oppimateriaali 

Oppikirjana käytetään Ruskoaho ja Hakkola et al. toimittamaa Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia (Kustannus Oy Duodecim, uusin painos 2019). Oppikirjan verkkoversio löytyy Terveysportista Duodecimin Lääketietokannasta ja Oppiportista. Muita mahdollisia oppikirjoja ovat Markku Koulun ja Eero Mervaalan toimittama Farmakologia ja toksikologia (10. painos 2018) tai Rang, Ritter, Flower, Henderson: Rang & Dale's Pharmacology, Churchill Livingstone (uusin painos). Lisäksi Suomen Lääkärilehti ja Duodecim julkaisevat usein artikkeleita ajankohtaisista lääkeaineista.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

043045P Farmakologia ja toksikologia OSA I 4 op:

Luennot. Aktiivinen ja pakollinen osallistuminen ryhmäopetuksiin. Opintojakso alkaa itseopiskelujaksolla ja siihen liittyvällä alkutentillä. Tentti pitää suorittaa hyväksyttävästi. Lisäksi opintojaksoon sisältyy tentti, joka arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Tarvittaessa voidaan käyttää vaihtoehtoisia suoritustapoja.
Opintojakson arviointi perustuu opintojakson osaamistavoitteisiin.

 

043046P Farmakologia ja toksikologia OSA II 5 op:

Luennot. Aktiivinen ja pakollinen osallistuminen ryhmäopetuksiin. Opintojaksoon sisältyy tentti, joka arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Tarvittaessa voidaan käyttää vaihtoehtoisia suoritustapoja.
Opintojakson arviointi perustuu opintojakson osaamistavoitteisiin.

 

043047P Farmakologia ja toksikologia OSA III 1 op:

Opintojaksoon kuuluu lopputentti. Kaksi ala-arvoista vastausta lopputentissä johtaa tentin hylkäämiseen. Tarvittaessa voidaan käyttää vaihtoehtoisia suoritustapoja.

 

 
Arviointiasteikko 

43045P Farmakologia ja toksikologia OSA I 4 op:

Alkutentti ja tentti, jotka arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

 

043046P Farmakologia ja toksikologia OSA II 5 op:

Tentti, joka arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

 

043047P Farmakologia ja toksikologia OSA III 1 op:


Lopputentti. Kaksi ala-arvoista vastausta lopputentissä johtaa tentin hylkäämiseen. Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Professori Risto Kerkelä

 
Työelämäyhteistyö 

Opintojaksolla järjestetään vierailuluentoja kliinisiltä erikoisaloilta.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: