Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
A540144 Mikrobiologia ja immunologia, 10 op 
Tunniste A540144  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Mikrobiologia ja immunologia  Lyhenne Mikrobiologia j 
Laajuus10 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiKokonaisuus   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Timo Hautala 

Kuvaus
Laajuus 

10 op / 270 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi, pieni osa opetuksesta englanniksi

 
Ajoitus 

Opintojakso alkaa syyslukukaudella jatkuen kevätlukukaudelle. Toinen lukuvuosi C3-C4.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson päätyttyä opiskelija osaa selittää elimistön immuunipuolustuksen rakenteen, toiminnan ja säätelyn. Opiskelija hallitsee tavat, joilla immuunijärjestelmä erottaa vieraat rakenteet elimistön omista, miten erilaiset puolustusvasteet syntyvät ja miten niitä säädellään; mikä on immunologinen toleranssi ja miten immunologinen muisti kehittyy. Lisäksi opiskelija hahmottaa mitä kliinisiä ilmentymiä aiheutuu puutteellisesti tai viallisesti toimivasta immuunijärjestelmästä.

Opintojakson aikana opiskelija perehtyy keskeisimpien mikrobiologisiin taudinaiheuttajiin, sekä niiden tärkeimpiin ominaisuuksiin ja osaa yhdistää taudinaiheuttajat niihin liittyviin yleisimpiin sairauksiin sekä tietää perusteet niiden mikrobilääkehoidosta ja ehkäisystä. Lisäksi opiskelija osaa selittää taudinaiheuttajien diagnostiikassa käytetyt perusmenetelmät ja niiden rajoitteet eri patogeenien tunnistamisessa.

Opiskelija oppii tämän opintojakson ryhmäopetuksien aikana asiantuntijaryhmässä työskentelyä ja tieteellistä viestintää ja kantamaan vastuuta yhdessä tuotetusta tiedosta. Ryhmätyöskentely parantaa opiskelijan valmiuksia palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen.

 
Sisältö 

Immunologia:

Luonnollinen immuniteetti, antigeenin sitoutuminen ja esittely lymfosyyteille, antigeenin tunnistaminen adaptiivisessa immuniteetissa, T-soluvälitteinen immuniteetti, T-soluvälitteisen immuniteetin effektoritoiminnot, vasta-ainevälitteinen immuniteetti, vasta-ainevälitteisen immuniteetin effektoritoiminnot, immunologinen toleranssi ja autoimmuniteetti, immuunivasteet syöpää ja siirteitä vastaan, yliherkkyys

 

Mikrobiologia:

Johdatus bakteriologiaan, virologiaan, mykologiaan ja parasitologiaan. Mikrobiologiset näytteet ja näytteenotto, Mikrobidiagnostiikan perusmenetelmät, Tärkeimmät hengitystieinfektioita aiheuttavat virukset ja bakteerit, Ruuansulatuskanavan infektiot, Virtsatieinfektiot ja sukupuoliteitse tarttuvat infektiot, Iho-oireita aiheuttavat infektiot, Eläinvälitteiset infektiot, Sepsis ja haasteelliset infektiot, Terveyskeskuslääkärin mikrobiologiaa, Mikrobilääkeresistenssi, Anaerobibakteerit, Infektiotautien patogeneesiin vaikuttavat tekijät, Infektiotautien yhteiskunnalliset vaikutukset ja infektioepidemiologiset ilmiöt

 
Järjestämistapa 

Pääasiassa lähiopetuksena. Opintojaksolla käytetään oppimisalustaa, jonka avulla oppimistehtävät tehdään yhteistoiminnallisesti.

 
Toteutustavat 

Immunologia:

14h luento-opetusta

30h valmistautuminen ryhmäopetuksiin itsenäisesti

15h ryhmäopetusta

2h immunologian kuulustelu

47h Itsenäinen työskentely

 

Mikrobiologia:

14h luento-opetusta

30h valmistautuminen ryhmäopetuksiin itsenäisesti

12h ryhmäopetusta

3h laboratoriotyöskentelyä

2h esityksen valmistaminen

2h mikrobiologian kuulustelu

99h itsenäinen työskentely

 
Kohderyhmä 

Lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Ei esitietovaatimuksia

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso tulee suorittaa lääketieteen ja hammaslääketieteen opintojen kahden ensimmäisen vuoden aikana.

 
Oppimateriaali 

Abbas, Lichtman & Pillai: Basic Immunology: 6th ed.

Heikkinen et al. Mikrobiologia, 2010 (uud. 2020)

Murray et al. Medical Microbiology, 9th ed.

Luentojen ja ryhmäopetusten materiaalit.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Arviointikriteerit pohjautuvat opintojakson osaamistavoitteisiin. Opintojaksolla käytetään jaetun asiantuntijuuden ja yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmää. Opintojaksoon kuuluvat pakolliset ryhmäopetukset, joiden hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa opetuksissa sekä aktiivista osallistumista ryhmätöihin valmistautumisessa ja keskusteluissa. Opiskelija saa vertaispalautetta asiantuntijaroolistaan.

Immunologian ja mikrobiologian osuudet arvioidaan erillisinä ja ne täytyy suorittaa hyväksytysti. Hyväksytty suoritus on vähintään 60% kokonaispisteistä. Immunologian tentti on mahdollista tehdä immunologian opintokokonaisuuden jälkeen kurssin puolivälissä tai mikrobiologian kuulustelun yhteydessä opintojakson lopussa.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Ryhmäopetukset arvioidaan hyväksytty/hylätty asteikolla.

 
Vastuuhenkilö 

Mikrobiologian ja immunologian professori Timo Hautala

 
Työelämäyhteistyö 

Opintojaksolla järjestetään kliinisiä johdantoluentoja, joiden luennoitsijoiden joukossa on asiantuntijoita terveyskeskuksista, sairaaloista ja diagnostiikkayrityksistä.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: