Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
A540143 Fysiologia, 15 op 
Tunniste A540143  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Fysiologia  Lyhenne Fysiologia 
Laajuus15 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiKokonaisuus   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Karl-Heinz Herzig 
Kari Mäkelä 

Kuvaus
Laajuus 

15 op / 405 tuntia opiskelijan työtä.

 
Opetuskieli 

Suomi ja englanti.

 
Ajoitus 

Fysiologian kurssi (kokonaisuus) järjestetään syyslukukaudella. Opintojakso on suoritettava lääketieteen ja hammaslääketieteen toisen opintovuoden aikana.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- Osaa terveen elimistön solujen, elinten ja elinjärjestelmien toiminnot, toimintojen säätelymekanismit ja niiden keskinäiset suhteet siten kuin toimiminen itsenäisessä lääkärin ja hammaslääkärin työssä edellyttää
- Osaa arvioida oppimansa merkityksen ja käyttää sitä kliinisfysiologisissa tutkimuksissa ja sairauksien mekanismien selvittämisessä ja tulkinnassa (patofysiologia)
- Osaa seurata ja tulkita lääketieteellisen fysiologian kehitystä sekä itsenäisesti ylläpitää ja kehittää osaamistaan sekä suomen että englannin kielellä
- Osaa soveltaa tieteellistä fysiologian osaamistaan lääketieteellisen ja hammaslääketieteellisen tiedon hankintaan, tulkintaan ja raportointiin

Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on riittävät tiedot ja taidot fysiologiasta lääketieteen lisensiaatin ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen

 
Sisältö 

Opintokokonaisuus sisältää opintojaksot 043057P Fysiologian tutkielma (2 op), 043054P Fysiologia I (4 op), 043058P Fysiologian ryhmäopetus (2 op), 043055P Fysiologia II (3 op) ja 043056P Fysiologia III (4 op), jotka kattavat seuraavat osa-alueet:
1. Solufysiologia
2. Biofysiikan perusteet
3. Elimistön fysiologiset toiminnot
4. Kliininen kemia (perusteet)
5. Biologiset säätelyjärjestelmät ja integratiivinen fysiologia
6. Soveltava fysiologia

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Ohjaus ja tutorointi, luennot, pienryhmäopetus, tutkielma, tentit, omatoiminen opiskelu.

 
Kohderyhmä 

Toisen vuoden lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

A540142 anatomia sekä solu- ja kehitysbiologia- ja A540142 lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia- opintokokonaisuudet tulisi olla suoritettuina.

 
Oppimateriaali 

- Ganong's Review of Medical Physiology (25. painos).

- Medical Physiology (Boron W.F., 3. painos)

- Harjoitustyökirja

- Luentotiivistelmät Moodle-järjestelmässä.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Opintojakson alussa on alkutentti harjoitustöiden aihepiiristä. Tämä tulee suorittaa hyväksytysti. Tämän lisäksi Fysiologia I-III –osioista järjestetään omat tentit kustakin. Näistä tenteistä tulee saada vähintään puolet maksimipisteistä.

 
Arviointiasteikko 

Arvioinnissa käytetään asteikkoa 1-5 tai hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Professori Karl-Heinz Herzig

Yliopistonlehtori Kari Mäkelä

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: