Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
A540142 Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia, 13 op 
Tunniste A540142  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia  Lyhenne Lääketieteellin 
Laajuus13 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiKokonaisuus   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Karppinen, Peppi Leena Elina 

Kuvaus
Taitotaso 

-

 
Asema 

-

 
Lähtötasovaatimus 

-

 
Laajuus 

13 op / 351 tuntia opiskelijan työtä.

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

Opintojakso järjestetään 1. kevätlukukaudella.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- Osaa selittää geenien toimintamekanismeja ja säätelyä normaalissa fysiologiassa ja sairauksissa

- Tietää mitä proteiinit ovat, miten ne syntyvät ja millaisia tehtäviä niillä on

- Ymmärtää geenimutaatioiden erilaisia vaikutusmekanismeja geeni- ja proteiinitasoilla

- Tunnistaa lääketieteessä käytettävät keskeiset DNA- ja proteiinianalyysimenetelmät ja ymmärtää niiden käyttötarkoitukset ja sovellutukset

- Kykenee hahmoittamaan laboratoriotesteissä esiintyviä virhelähteitä sekä ymmärtää kokeiden asiallisen kontrolloinnin merkityksen

- Osaa luokitella entsyymit ja selittää miten ne toimivat sekä ymmärtää yleisesti niiden merkityksen sairauksien diagnostiikassa ja hoidossa

- Osaa nimetä elimistön tärkeimmät biokemialliset rakennemolekyylit (hiilihydraatit, lipidit, aminohapot, nukleotidit) ja osoittaa niiden aineenvaihdunnallisen ja lääketieteellisen merkityksen

- Osaa nimetä yleisimmät aineenvaihdunnan metaboliitit, aineenvaihduntareitit ja niiden säätelymekanismit

- Osaa tulkita yleisesti aineenvaihdunnassa tapahtuvia merkittäviä muutoksia sairauksissa, ja päätellä mahdollisia syitä muutoksiin (esim. diabetes)

- Osaa nimetä ja luokitella elimistön keskeiset hormonit

- Osaa selittää yleisimmät hormonien vaikutusmekanismit sekä vaikutukset kohdekudoksiin

- Osaa yleisellä tasolla päätellä hormonien vajaa- tai liikatoiminnan seuraamuksia

- Kykenee nimeämään yleisimmät sidekudoksen komponentit ja tehtävät kudoksissa ja soluissa, sekä tunnistaa sidekudossairauksille ominaisia piirteitä

- Ymmärtää veren tehtävät, koostumuksen ja hyytymiseen liittyvät keskeiset asiat

- Ymmärtää hypoksiasäätelyn merkityksen solujen happitasapainonsäätelyssä, sekä tiedostaa säätelyyn liittyvien lääketieteellisten mahdollisuuksien olemassaolon

 

 

 

 

 

 

 
Sisältö 

Opintojakso koostuu seuraavista osista:

- 043020P Molekyylibiologian perusteet 2 op

- 043021P Aineenvaihdunnan perusteet 3 op

- 043022P Hormonit ja kudosten biokemia 2 op

- 043023P Lääketieteellisen biokemian harjoitustehtävät sekä esitelmät 2 op

- 043024P Lääketieteellisen biokemian ja molekyylibiologian laboratoriotyöharjoitukset 2 op

- 043025P Lääketieteellisen biokemian ja molekyylibiologian loppukuulustelu 2 op

 

 
Järjestämistapa 

Luennot, laboratorioharjoitukset (ryhmäopetuksia), paneelikeskustelut (ryhmäopetusta, seminaareja), potilastapaustehtävät (etätehtäviä), teemapäivä.

 
Toteutustavat 

Luentoja 95 t; laboratorioharjoituksia 54 t, joissa pienryhmäopetusta ja suullinen evaluaatio; pienryhmäopetustilaisuuksia 3 t; teemapäivä ja sen valmistelu 8 t; etätehtäviä, 14 t tenttejä. Opiskelijan itsenäinen työskentely 177 t.

 
Kohderyhmä 

Pääaineopiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Rodwell, Bender, Botham, Kennelly, Weil (eds.): Harper’s Illustrated Biochemistry, 31st edition, 2018

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kurssiin kuuluu yhteensä 3 kirjallista välikuulustelua, jotka pisteytetään arvosanoiksi 1-5 (4 kysymystä). Kirjallinen loppukuulustelu sisältää 6 esseekysymystä, joista 5 on vastattava. Lääketieteellisen biokemian ja molekyylibiokemian välitentit (043020P, 043021P, 043022P) on oltava suoritettuina ennen lopputenttiin osallistumista.

 

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Peppi Karppinen, varavastuuhenkilö Joni Mäki.

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: