Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
A540141 Anatomia sekä lääketieteellinen solu- ja kehitysbiologia, 21 op 
Tunniste A540141  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Anatomia sekä lääketieteellinen solu- ja kehitysbiologia  Lyhenne Anatomia sekä l 
Laajuus21 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiKokonaisuus   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Lehenkari, Petri Pauli 
Tuukkanen, Kaarlo Juha Kullervo 

Kuvaus
Taitotaso 

-

 
Asema 

-

 
Lähtötasovaatimus 

-

 
Laajuus 

21 op /567 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

Opintojakso järjestetään syyslukukaudella. Opintojakso suoritetaan pääosin lääketieteen ja hammaslääketieteen opintojen ensimmäisenä syksynä.

 
Osaamistavoitteet 

 

Opintojakso on orientoitu vastaamaan lääkärin ja hammaslääkärin työn vaatimuksia. Opintojakson suoritettuaan

 • opiskelija tuntee ihmiselimistön makroskooppisen ja histologisen rakenteen, kehittymisen ja solujen ja kudosten toimintaperiaatteet niin, että pystyy omaksumaan muun prekliinisen ja kliinisen koulutuksen.
   
 • opiskelijalla on välttämättömät perustiedot rakenteesta, diagnostiikan sekä hoidon, erityisesti ensiapuvalmiuden kannalta.
   
 • opiskelija kykenee käyttämään anatomian tuntemusta lääketieteellisten teorioiden ja tieteellisen tiedon kriittisessä arvioinnissa ja ymmärtää näyttöön perustuvan lääketieteen periaatteet .
  Solu- ja kehitysbiologian osuuden suoritettuaan opiskelija:
 • osaa selittää solutyyppien, erikoisesti erityisesti nisäkässolujen yleisrakenteen, soluelinten rakenteen ja toiminnan sekä solun kasvun, jakautumisen ja toiminnan säätelyn perusteet, geenien toiminnan ja säätelyn periaatteet sekä solubiologian keskeisimmät tutkimusmenetelmät.
   
 • osaa selittää myös sukusolujen kehityksen ja hedelmöityksen pääkohdat, alkio- ja sikiönkehityksen pääkohdat (0-40vrk) sekä kehityksen säätelyn ja kehityshäiriöiden synnyn perusteet ja ihmisen kehityksen ja kasvun yleispiirteet.
   
 • osaa selittää elimistön peruskudosten rakenteen ja toiminnan
   
 • osaa tunnistaa ja vertailla peruskudosten rakenteita valomikroskooppinäytteistä erityisesti elinten toiminnan ja patologian ja kliinisten seikkojen kannalta keskeisiä kohtia painottaen.
   
 • osaa etsiä alkuperäisjulkaisuja, arvioida julkaisuja kriittisesti ja käyttää tieteellistä tietoa.
  Anatomian osuuden jälkeen opiskelija:
 • pystyy sanoin ja kaavapiirroksin selittämään elinten koon, normaalin ulkonäön, rakenteen, suhteet naapurielimiin, soveltuvin kohdin projektiot luustoon ja ruumiin pintaan nähden sekä elinten embryologisen kehityksen pääpiirteet erityisesti kehityshäiriöiden kannalta.
   
 • osoittamaan rakenteet elävässä ihmisessä, preparoidussa vainajassa, elinmalleissa, röntgenkuvissa ja kaavapiirroksissa, hallitsee topografisen anatomian periaatteet ja elinten projisoitumisen periaatteen eri kuvantamistutkimuksissa (rtg, CT, MR, UÄ).
   
 • tunnistaa normaalianatomiaan kuuluvat rakenteet manuaalisessa tutkimuksessa sekä ymmärtää anatomisen variaation periaatteet.
   
 • on näkemys elinten ja rakenteiden toiminnasta terveessä elimistössä. pystyy selittämään ja tunnistamaan valomikroskooppinäytteistä toiminnan ja patologian kannalta tärkeät mikroskooppisen ja hienorakenteen yksityiskohdat.
   
 • pystyy osoittamaan elimet osineen elävässä ihmisessä, preparoidussa vainajassa, elinmalleissa, röntgenkuvissa ja kaavapiirroksissa sekä tunnistaa normaalianatomiaan kuuluvat rakenteet manuaalisessa tutkimuksessa.
 
Sisältö 

Opintojakso koostuu seuraavista osista:

-       043010P                     Anatomia: Lääketieteellinen solu- ja kehitysbiologia 7 op

-       043011P                     Anatomia: Tuki- ja liikuntaelimet 3 op

-       043012P                     Anatomia: Elinanatomia 3 op

-       043013P                     Anatomia: Neuroanatomia 3 op

-       043014P                     Anatomia: Histologia harjoitustyöt 2 op

-       043015P                     Anatomia: Makroskooppinen anatomia harjoitustyöt 3 op

 
Järjestämistapa 

Opetus toteutetaan lähiopetuksena.

 
Toteutustavat 

Luentoja 140 t / ryhmäopetusta 75 t / itsenäistä opiskelua 352 tuntia (sisältää esseen/kirjoitelman). Ryhmäopetus toteutetaan 2-4 tunnin erimuotoisina harjoitustöinä. Opiskelijaa kohti on 1-2 ryhmäopetuskertaa viikossa. Solu- ja kehitysbiologian essee/kirjoitelma. Tämän lisäksi hammaslääketieteen opiskelijoille opetetaan toisella lukukaudella hampaiden kehitys, histologia sekä morfologia, jonka opetuksen järjestää hammaslääketieteen laitos. Anatomian opintojakson yhteydessä on valinnainen dissektiokurssi (2 op).

 
Kohderyhmä 

Ensimmäisen vuoden lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso tulee suorittaa lääketieteen ja hammaslääketieteen prekliinisten opintojen aikana.

 
Oppimateriaali 

Oppikirjat

R.L. Drake, A.W. Vogl, A.W.M. Mitchell: Gray’s Anatomy for students. Elsevier Churchill Livingstone (uusin painos) tai Moore: K.L. Moore: Clinically oriented Anatomy, Williams & Wilkins co (uusin painos)

Anatomiset kuvastot:

R.Putz, R.Pabst eds.: ” Sobotta Atlas of Human Anatomy" 1-3, Elsevier Urban & Fischer, München (uusin painos) , F.H. Netter: Atlas of human anatomy, tai Thieme Atlas of Anatomy, Latin Nomenclature.

Taskukuvastot:

H. Feneis: "Pocket Atlas of Human Anatomy, G. Thieme Pub. Stuttgart, uusin painos (Thieme Flexibook) tai Dorland's/Gray's Pocket Atlas of Anatomy Richard L. Drake, A. Wayne Vogl,

Neuroanatomia:

W. Kahle, H. Leonhardt, W. Platzer: "Color Atlas and Textbook of Human Anatomy" Vol. 3: Central Nervous System and Sensory Organs (W. Kahle)

G. Thieme Pub. Stuttgart, uusin painos (Thieme Flexibook)

Kehitysbiologia:

T.W. Sadler: " Langman's Medical Embryology", Lippincott Williams & Wilkins Baltimore (uusin painos) tai Kehitysbiologia - Solusta yksilöksi, Hannu Sariola ym. Kustannus Oy Duodecim, 2015.

Solubiologia:

A.L. Kierszenbaum: Histology and Cell Biology: an introduction to pathology. Mosby, St Louis (uusin painos). Opiskelua tukevia kirjoja ovat edellisten vuosikurssien esseekokoelma, jota voi ostaa yliopistopainosta tai sen voi ladata netistä ( http://herkules.oulu.fi/isbn9789514293238/) sekä Lodish ym.: ” Molecular Cell Biology”,W.H.Freeman and Company, New York (uusin painos)

Verkkoaineisto: http://herkules.oulu.fi/isbn9789514293238/ Aiempien vuosien solu- ja kehitysbiologian esseekokoelmat.

Histologia:

A.L. Kierszenbaum: Histology and Cell Biology: an introduction to pathology. Mosby, St Louis (uusin painos) tai B. Young, J.S. Lowe, A. Stevens, J.W. Heath: Wheater's Functional Histology, A Text and Colour Atlas. Elsevier, Churchill Livingstone

Histologinen kuvasto löytyy myös Thiemen e-kirjoista. ( Color Atlas of Cytology, Histology and Microscopic Anatomy, 4th edition). 

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

-

 
Arviointiasteikko 

Anatomian opintokokonaisuuden sisällä eri opinto-osiot on osittain integroitu oppiaineen sisältöihin, näin on erityisesti histologian ja solu- ja kehitysbiologian osalta, siksi opintokokonaisuudesta annetaan sekä osiokohtainen että kokonaisarvosana. Osiokohtainen arvosana perustuu kuulusteluihin ja esseepisteisiin ja koko kurssin arvosana perustuu eri osien keskiarvoon. Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5 sekä kokonaisarvosanan että osiokohtaisten välisuoritusten osalta. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta. Opintojaksoista solu- ja kehitysbiologia (joka muodostuu solu- ja kehitysbiologian kuulustelusta ja esseestä/kirjoitelmasta), tuki-ja liikuntaelinanatomia, elinanatomia ja neuroanatomia annetaan erillinen osiokohtainen arvosana. Loppuarvosanan osalta hyväksytysti läpäistyt harjoitustyökuulustelut lasketaan mukaan samaan arvosteluasteikkoon

 
Vastuuhenkilö 

Professori Juha Tuukkanen ja Petri Lehenkari

 
Työelämäyhteistyö 

Mukana luennoimassa kliinisten alojen erikoislääkäreitä.

 
Lisätiedot 

Opiskelijat arvioivat opintojaksoa kokonaisuutena ja tämä on pakollinen osa opintoja.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: