Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
901038Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito (HLL), 1 op 
Tunniste 901038Y  Voimassaolo 01.08.2014 -
Nimi Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito (HLL)  Lyhenne Toinen kotimain 
Laajuus1 op   
OpiskelumuotoKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine8002 Kieliopinnot, ruotsi 
LajiOpintojakso   
  ArvosteluKK / T,H,hyv,hyl toinen kotim. kieli 
 
   
Vastuuyksikkö Kieli- ja viestintäkoulutus 

Kuvaus
Taitotaso 

B1/B2 (Eurooppalainen viitekehys)

 
Asema 

Pakollinen opintojakso niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä suomen kielellä. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on riittävä oman erikoisalansa ruotsin kielen taito sekä korkeakoulututkinnon suorittaneelta julkisyhteisön henkilöstöltä kaksikielisellä virka-alueella vaadittava ruotsin kielen taito. (Laki 424/03 ja asetus 481/03).

Vaatimusten mukaan opiskelijan on osattava käyttää ruotsia suullisesti ja kirjallisesti työelämän eri tilanteissa. Tällaisen kielitaidon saavuttaminen yhden lukukauden kestävällä kielikurssilla edellyttää riittävää ruotsin kielen lähtötasoa.

Kurssi sisältää myös opintojakson 901039Y, Toinen kotimainen kieli (ruotsi), suullinen kielitaito, HLL, 2 op.

 
Lähtötasovaatimus 

Lukion B-ruotsin oppimäärä vähintään arvosanalla 7 tai ruotsin kielen yo-kokeen arvosana A-L tai IB-koulun Swedish B SL vähintään arvosanalla 3  sekä hyväksytysti suoritettu lähtötasotesti.

Mikäli lähtötaso on riittämätön, opiskelija päivittää kielitaitonsa riittävälle tasolle ennen kurssia.
Ks.
http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsin_lahtotaso.

 
Laajuus 

Kirjallinen kielitaito (901038Y) 1 op, suullinen kielitaito (901039Y) 2 op. Yhteensä 3 op (80 tuntia).

 
Opetuskieli 

Ruotsi

 
Ajoitus 

4. vuoden kevätlukukausi, periodit 3-4.

Kirjallinen ja suullinen osuus suoritetaan yhdessä; ilmoittautuminen vain kurssille 901038Y.

Vajavainen lähtötaso täydennetään ennen varsinaista ruotsin kurssia.  Ks. Lähtötasovaatimus

 
Osaamistavoitteet 

Peruskieliopin ja -sanaston hallinta on edellytyksenä työelämän eri viestintätilanteissa tarvittavan kielitaidon saavuttamiseksi. Opiskelija saavuttaa sellaisen ruotsin kielen taidon, jota tarvitaan oman alan työtehtävissä.

Kurssin suoritettuaan opiskelija 

- osaa toimia työelämän tyypillisissä viestintätilanteissa vuorovaikutteisesti (esim. hoitotilanteet)

- käyttää perusrakenteita pääsääntöisesti oikeakielisesti puheessa ja kirjoituksessa.

- käyttää eri viestintätilanteissa tarvittavia tavallisimpia tilannesidonnaisia fraaseja ymmärrettävästi

- osaa käyttää oman alan erikoissanastoa

- pystyy lukemaan oman alansa tekstejä ja löytää niistä ydinajatukset ja pystyy välittämään tämän tiedon ruotsin kielellä kollegoille tai maallikkoyleisölle

- osaa keskustella ajankohtaisista ja alakohtaisista asioista

- ymmärtää oman alansa puhuttua ja kirjoitettua kieltä

- osaa kirjoittaa työtehtäviinsä liittyviä tekstejä

- osaa suunnitella ja pitää omaan alaan liittyviä esityksiä

- on hankkinut valmiuden kehittää omaa kielitaitoaan autenttisissa kielenkäyttötilanteissa.

Harjoitusten ja tehtävien yhteydessä opiskelija oppii myös geneerisiä taitoja, kuten esim. viestintä-, vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitoja.

 
Sisältö 

Viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia, joiden tarkoituksena on kehittää ja syventää opiskelijan työelämässä tarvitsemaa oman alan ruotsin kielen taitoa. Esiintymistaidon harjoittelua. Tilannepohjaisia yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia (esim. viestintä hoitotilanteissa) sekä pienryhmäkeskusteluja. Kuuntelutehtäviä. Ajankohtaisia oman alan tekstejä harjoituksineen. Erityisalan sanaston ja terminologian opiskelua. Omaan alaan liittyviä kirjoitustehtäviä.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia, joiden tarkoituksena on kehittää ja syventää opiskelijan työelämässä tarvitsemaa oman alan ruotsin kielen taitoa. Esiintymistaidon harjoittelua. Tilannepohjaisia yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia (esim. viestintä hoitotilanteissa) sekä pienryhmäkeskusteluja. Kuuntelutehtäviä. Ajankohtaisia oman alan tekstejä harjoituksineen. Erityisalan sanaston ja terminologian opiskelua. Omaan alaan liittyviä kirjoitustehtäviä.

 
Kohderyhmä 

Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelman opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Ks. Lähtötasovaatimus

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Alakohtainen sähköinen oppimateriaali. Kontaktitunneilla suositellaan käytettäväksi ensisijaisesti tablettia tai kannettavaa tietokonetta. Opiskelija voi halutessaan tulostaa materiaalia omaan käyttöön omakustanteisesti.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kurssilla keskitytään sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon parantamiseen, mikä edellyttää säännöllistä ja aktiivista osallistumista harjoituksiin sekä niihin valmistautumista. Kurssiin kuuluu suullisen ja kirjallisen kielitaidon testaus. Suullisen kielitaidon arvosana perustuu jatkuvaan arviointiin tunneilla (keskustelut, esitykset, keskustelunalustukset, äänitiedostot, videot). Kirjallinen arvosana perustuu loppukokeeseen ja kirjallisiin tehtäviin.


Opintojakson korvaava koe:
Ennen varsinaista kurssia Examinariumissa on mahdollista tehdä ruotsin kielen kirjallinen ja sen jälkeen sovittuna aikana suullinen korvaava koe. Kirjallinen koe vastaa kurssin loppukoetta. Koe järjestetään vain sellaisille opiskelijoille, joilla on lähtökohtaisesti hyvä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito (pitkähkö
opiskelu tai työskentely ruotsinkielisellä kielialueella tai kaksikielinen perhetausta) ja riittävä oman erikoisalan ruotsin kielen taito. Jos opiskelija hyväksytään kummassakin kokeessa arvosanalla hyvä taito (H), hänet vapautetaan opintojakson opetuksesta.

Kirjalliseen kokeeseen ilmoittaudutaan viimeistään 15.11. sähköpostitse osoitteeseen liisa.niemi@oulu.fi. Kirjallisessa kokeessa arvosanan hyvä saaneille pidetään suullinen koe erikseen sovittavana aikana.

Aiempien ruotsin opintojen hyväksyminen:
Hammaslääketieteen ruotsin kielen opintojakson voi tapauskohtaisesti korvata muulla terveydenhuollon alan ruotsin kurssilla, joka on suoritettu yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa.
Ks. Ahot-ohjeistus:
https://www.oulu.fi/kielikoulutus/node/56379

 
Arviointiasteikko 

 hyl. - T - H

 
Vastuuhenkilö 

Ruotsin yhteysopettajat, ks. target=_blank>https://www.oulu.fi/kielikoulutus/node/56463

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

Opetusryhmiin ilmoittaudutaan Tuudossa tai WebOodissa. Ilmoittautuminen vain opintojaksolle 901038Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito, HLL, 1 op.

Ilmoittautua voi vain yhteen omalle tutkinto-ohjelmalle tarkoitettuun ryhmään. Ilmoittautumisen yhteydessä lisätietokentissä ilmoitetaan pääaine ja vuosikurssi, lukion ruotsin päättö- tai keskiarvosana ja mahdollinen yo-arvosana, mahdollinen Ruotsin valmentavan kurssin (901018Y) suoritus ja sähköpostiosoite, jota lukee säännöllisesti. Opiskelija saa vahvistuksen opiskelupaikasta sähköpostitse ennen kurssin alkua.

Mikäli opiskelija on vapautettu ruotsin opinnoista jo perusasteella, hänen tulee hakea vastaava vapautus omasta tiedekunnasta.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Toinen kotimainen kieli (kirjallinen) HLL  Opintojakso  Liisa Niemi  24.01.22 -28.03.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: