Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
811391A Vaatimusmäärittely, 5 op 
Tunniste 811391A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Vaatimusmäärittely  Lyhenne Vaatimusmääritt 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3259 Tietojenkäsittelytiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytieteiden ala 

Opettajat
Nimi
Markus Kelanti 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 133 tuntia opiskelijan työtä.

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

Opintojakso järjestetään kevätlukukaudella, periodilla 4. Suositeltava suoritusajankohta opintojaksolle on kandiopintojen 1. kevätlukukausi.

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:
* soveltaa vaatimusmäärittely taitoja ja tekniikkoja sekä itsenäisesti että tiimeissä, ja ymmärtää vaatimusten perusperiaatteet,
* valita ja soveltaa joitakin vaatimusten keräämisen tekniikkoja,
* valita ja soveltaa joitakin vaatimusten määrittely ja dokumentointitekniikkoja sekä
* soveltaa tilanteeseen soveltuvia vaatimusten validoinnin tekniikkoja, sekä oppimaan uusia vaatimusmäärittelyn menetelmiä ja tekniikkoja.

 
Sisältö 

* Vaatimusten jäljitettävyys
* Eri sidosryhmien näkökulmat ja vaatimusten kategoriat
* Vaatimusten muutokset
* Ongelmanratkaisumenetelmät
* Vaatimusmäärittelyn taidot ja tekniikat iteratiivisessa kehitysympäristössä
* Vaatimusten identifiointi, keruu, määrittely ja dokumentointitekniikat
* Vaatimusten priorisoinnin ja validoinnin tekniikat

 
Järjestämistapa 

Monimuoto-opetus

 
Toteutustavat 

Luennot ja harjoitukset 32h; itsenäinen työskentely, ryhmäprojekti ja yksilötyö 101h. Vaihtoehtoisesti, itsenäinen opiskelu ja kirjatentti 133h.

 
Kohderyhmä 

 Kandidaattivaiheen opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

Esitietoina vaaditaan, että seuraavien opintojaksojen ja niiden edeltäjien osaamistavoitteet on saavutettu: Johdatus ohjelmistotuotantoon

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

 

 

 
Oppimateriaali 

Wiegers, Karl & Beatty, Joy (2013). Software Requirements, 3rd Edition.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Aktiivinen osallistuminen (luennot, viikottaiset harjoitustehtävät, ryhmäprojekti ja yksilötyö), tai vaihtoehtoisesti kirjatentti

 
Arviointiasteikko 

Numeerinen asteikko 1-5 tai hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Markus Kelanti

 
Työelämäyhteistyö 

Vierailuluentoja

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Vaatimusmäärittely  Opintojakso  Markus Kelanti  15.03.21 -10.05.21

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Vaatimusmäärittely tentti  Tentti    20.05.21
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: