Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
811168P Tietoturva, 5 op 
Tunniste 811168P  Voimassaolo 01.08.2010 -
Nimi Tietoturva  Lyhenne Tietoturva 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine3259 Tietojenkäsittelytiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytieteiden ala 

Opettajat
Nimi
Tero Päivärinta 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 133 tuntia opiskelijan työtä.

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

Opintojakso järjestetään kevätlukukaudella, periodilla 3. Suositeltava suoritusajankohta opintojaksolle on kandiopintojen 1. vuoden kevätlukukausi.

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:
* määritellä keskeisimmät tietoturvakäsitteet ja tietoturvallisuuden osa-alueet,
* tunnistaa tyypillisimpiä tietoturvauhkia sekä hallinnollisia ja teknisiä toimenpiteitä niiltä suojautumiseksi,
* kuvata tietoturva-ammattilaisen työtehtäviä ja vastuualueita,
* selittää turvallisten järjestelmien kehittämisen/hankinnan eri vaiheet,
* tunnistaa riskienhallinnan periaatteita ja arvioida tietoturvariskejä,
* tunnistaa tietoturvan teknisiä menetelmiä ja salauksen pääperiaatteita sekä
* tunnistaa keskeisiä tietoturvan hallinnan tutkimusteemoja ja kuvata niiden tuloksia käytännössä.

 
Sisältö 

* Tietoturvallisuuden peruskäsitteet ja niiden soveltaminen
* Tietoturvauhat, -haavoittuvuudet ja -riskit
* Tietoturvallisuuden keskeinen lainsäädäntö ja viitekehykset
* Riskienhallinta
* Salausmenetelmät
* Tietoturvateknologiat
* Tietoturvan tutkimussuuntauksia

 
Järjestämistapa 

Monimuoto-opetus

 
Toteutustavat 

Luennot ja niihin liittyvät tehtävät tai loppukoe 26 h, viikkotehtävät ja tieteellinen essee 107 h

 
Kohderyhmä 

 Kandidaattivaiheen opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

Esitietoina vaaditaan, että seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet on saavutettu: Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin sekä Laitteet ja tietoverkot

 
Oppimateriaali 

Luentomateriaalit, artikkeliaineisto, oppimista tukeva kirjallisuus: Whitman & Mattord (2015). Principles of information security. 

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Viikkotehtävät. Ryhmätyö tai yksilöllinen harjoitustyö.

 
Arviointiasteikko 

Numeerinen asteikko 1-5 tai hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Tero Päivärinta

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Tietoturva  Opintojakso  Tero Päivärinta  12.01.21 -23.02.21

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Tietoturva tentti  Tentti    17.03.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Tietoturva tentti  Tentti    28.04.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Tietoturva tentti  Tentti    26.05.21
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: