Opintojakson tiedot
Näytä opetus ja tentit
724050A Kauppatieteiden kandidaatintutkielma, 10 op 
Tunniste 724050A  Voimassaolo 01.08.2014 -
Nimi Kauppatieteiden kandidaatintutkielma  Lyhenne Kauppatieteiden 
Laajuus10 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine6337 Kauppatieteet 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu 

Kuvaus
Laajuus 

10 op / 267 tuntia opiskelijan työtä.

 
Opetuskieli 

Suomi.

 
Ajoitus 

Pääasiassa kevätlukukausi/ periodit C ja D.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa itsenäisesti kirjoittaa, kommentoida ja arvioida alansa tieteellistä tekstiä. Hän osaa valita kriittisesti tutkimusmateriaalia ja -aineistoja, sekä analysoida, tulkita ja syntetisoida olemassa olevaa tieteellistä tietoa. Opiskelija osaa tehdä päätelmiä kokoamastaan tiedosta ja esitellä (suullisesti) ja raportoida (kirjallisesti) tutkimuksen toteutuksen ja tulokset.

 
Sisältö 

Opiskelija tutustuu etukäteismateriaaliin optimassa jo edeltävän periodin B kuluessa ja tekee etukäteistehtävän suunnitelmistaan tulevan pääaineen ja tutkielmaan aiheen osalta. Etukäteistehtävien perusteella laaditaan ryhmäjako. Varsinainen seminaarityöskentely käynnistyy tammikuun alussa johdantoluennoilla. Tuolloin aihevalinta myös täsmentyy ja ohjaus pienryhmässä käynnistyy. Väliraporttivaiheessa opiskelija esittää työnsä ohjaajalle sovitussa formaatissa. Loppuraportti esitetään omalle pienryhmälle ja saatujen kommenttien pohjalta opiskelija voi vielä kehittää työtään ennen sen palautusta. Opintojakson suorittamiseen sisältyy pakollisena osana kirjaston toteuttama tiedonhankintakurssi, jonka työmäärä vastaa yhtä opintopistettä. Kurssilla perehdytään tieteellisen tiedonhankinnan perusteisiin, taloustieteiden keskeisiin tietokantoihin ja tieteellisten julkaisujen arviointiin. Kurssille ilmoittaudutaan erikseen WebOodissa.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus ja itsenäinen työskentely.

 
Toteutustavat 

Lähiopetus ja itsenäinen työskentely.

 
Kohderyhmä 

Pääaineen perusopinnot suorittaneet, ensisijaisesti pääaineopiskelijat.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Seminaarin yhteydessä suoritetaan opintojakso 900083A Kauppatieteiden tutkimusviestintä (2 op), jolla perehdytään tieteellisen viestinnän käytänteisiin ja erityispiirteisiin sekä esittämiseen.

 
Oppimateriaali 

Jakson vastuuhenkilön määrittelemä materiaali

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

1) Johdantoluennot, 2) aihepaperin/tutkimussuunnitelman laatiminen ja esittäminen ohjaajalle, 3) Ohjaajan määrittämä läsnäolo seminaari-istunnoissa, sekä kandidaatintutkielman tai seminaarityön laatiminen, esittäminen ja opponenttina toimiminen. Kandidaatintutkielmasta opiskelijan tulee kirjoittaa siihen liittyvä kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Lisäksi kandidaatintutkielma kansitetaan. Arviointi perustuu kandidaatintutkielmalle/seminaarityölle ja opintojaksolle asetettuihin oppimistavoitteisiin.

 
Arviointiasteikko 

Seminaarissa laadittavat työt arvostellaan asteikolla 1–5. 0 tarkoittaa hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Mari Juntunen (markkinointi), Tuija Lämsä (kv. liiketoiminta ja johtaminen), Juha Teirilä (taloustiede), Mirjam Lehenkari (rahoitus), Hannele Kantola (laskentatoimi), Satu Nätti (tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö)

 
Työelämäyhteistyö 

Kyky itsenäiseen tiedonhankintaan, analysointiin ja uuden tiedon tuottamiseen ovat keskeisiä työelämävalmiuksia ohjelmastamme valmistuvalle. Lisäksi kandiseminaarin kuluessa harjaannutetaan kirjallisen ja suullisen viestinnän taitoja.

 
Lisätiedot 

Osallistujien määrä on rajoitettu. Kukin opiskelija osallistuu lähtökohtaisesti oman tulevan (maisterivaiheen) pääaineen ryhmään. Mikäli pääaine ei seminaariin osallistuessa ole vielä tiedossa, ryhmä määräytyy kunkin yksilöllisen tilanteen mukaan.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: