Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
700333P Tutkimusmenetelmät, 5 op 
Tunniste 700333P  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Tutkimusmenetelmät  Lyhenne Tutkimusmenetel 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine1138 Historia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Markku Hokkanen 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi/saame/englanti

 
Ajoitus 

2. opintovuosi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkimuksen laadullisia menetelmiä. Kurssi antaa opiskelijoille työelämässä välttämättömiä tiedonhaun, lähdekritiikin, tutkimuksen suunnittelun ja toteutuksen (kysymyksenasettelu, aineiston keruu ja analyysi), kirjoittamisen, esittämisen sekä kriittisen keskustelun taitoja ja valmiuksia.

 
Sisältö 

HIKUVIE:n yhteiset menetelmäluennot (2op) + pääaineen oma osio (3op).

 
Järjestämistapa 

Kontaktiopetus ja itsenäinen työskentely.

 

 
Toteutustavat 

Aktivoivat opiskelumenetelmät: Luennot, ryhmissä tehtävät harjoitukset ja verkkotyöskentely. Historiassa kurssiin kuuluu seminaari, jossa harjoitellaan tutkimuspaperin laatimista, esittämistä ja opponointia.

 
Kohderyhmä 

HIKUVIE–tutkinto-ohjelman opiskelijat

Historian aineopintoja suorittavat

 

 
Esitietovaatimukset 

Historian aineopintoja suorittavat:

Perusopintojen kurssit Orientaatio historiantutkimukseen ja Johdatus tutkimusmenetelmiin

 

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Historiatieteissä jakso suo­ritetaan yhtä aikaa Tiedonhankintakurssin (http://libguides.oulu.fi/700333p) kanssa.

Informaatiotutkimuksen opiskelijoilla jakso on osa kandidaattiseminaaria (694602A)

Arkeologian, kulttuuriantropologian ja saamelaisen kulttuurin opiskelijoilla jakso kuuluun tutkinto-ohjelman yhteisiin opintoihin.

 
Oppimateriaali 

Kirjallisuus/artikkelikansio

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Osallistuminen luennoille sekä kunkin pääaineen harjoituksiin tms. osuuteen.

HIKUVIEN luento-osuuden oppimispäiväkirja arvioidaan hyväksytty/hylätty.

 

 
Arviointiasteikko 

0–5

 
Vastuuhenkilö 

yliopistonlehtori Markku Hokkanen

 
Lisätiedot 

Kurssi on yhteinen ja pakollinen kaikille HIKUVIE -opiskelijoille.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Tutkimusmenetelmät  Opintojakso  Markku Hokkanen  31.08.20 -26.04.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: