Opintojakson tiedot
Näytä opetus ja tentit
700128A Laadulliset menetelmät, tiedonhaku ja kirjastojen käyttö, 5 op 
Tunniste 700128A  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Laadulliset menetelmät, tiedonhaku ja kirjastojen käyttö  Lyhenne Laadulliset men 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine1138 Historia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Markku Hokkanen 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

suomi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee historiantutkimuksen laadulliset menetelmät, osaa soveltaa niitä pienimuotoisessa tutkimustehtävässä ja hallitsee tutkimusprosessin perusosat sekä tieteellisen keskustelun alkeet. Opiskelija osaa myös hakea itsenäisesti tutkimustietoa käyttämällä tieteenalansa tärkeimpiä tietokantoja ja viitteidenhallintajärjestelmää

 
Sisältö 

Johdantoluennot, praktikum 1 (tutkimuskirjallisuuden analysointi ja seminaarikäsittely), praktikum 2 (tutkielman laatiminen ryhmäharjoituksena ja seminaarikäsittely) ja tiedonhaku (tutkimusaiheen käsitteellistäminen hakutermeiksi, tärkeimmät tietokannat ja muut tiedonlähteet, hakutekniikat ja tulosten analysointi, viitteidenhallintajärjestelmän hyödyntäminen).

 
Järjestämistapa 

Kontaktiopetus ja verkko-opetus

 
Toteutustavat 

Luennot, verkko-opetus, itsenäinen työskentely, ryhmätyö

 
Kohderyhmä 

Pääaineopiskelijat ja opinto-oikeuden saaneet sivuaineopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Perusopintojen kurssit: Orientaatio historiantutkimukseen ja Menetelmien perusteista soveltamiseen

 
Oppimateriaali 

Manuale Historiae – Historianopiskelijan käsikirja

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Suulliset ja kirjalliset harjoitustyöt

 
Arviointiasteikko 

0–5

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori

 
Työelämäyhteistyö 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: