Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
555265P Työsuojelu ja työturvallisuusjohtaminen, 5 op 
Tunniste 555265P  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Työsuojelu ja työturvallisuusjohtaminen  Lyhenne Työsuojelu ja t 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine6310 Tuotantotalous 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Tuotantotalouden ala 

Opettajat
Nimi
Henri Jounila 

Kuvaus
Laajuus 

5 op.

 
Opetuskieli 

Suomi. Aineistossa käytetään myös englanninkielistä materiaalia.

 
Ajoitus 

Toteutus periodeissa 3-4.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • osaa selittää työsuojeluun liittyvät keskeiset termit ja asiakokonaisuudet
  • osaa arvioida työsuojelun merkityksen työterveyden, työturvallisuuden ja yleisesti työhyvinvoinnin edistämisessä
  • osaa yhdistää työsuojeluasiat tärkeäksi osaksi yrityksen tuottavuuden ja laadun parantamista
  • tunnistaa työympäristön erilaisia vaaratekijöitä ja hyödyntää turvallisuusanalyysejä
  • tunnistaa tekniikan, organisaation ja ihmisen merkityksiä ja vaikutuksia riskeihin ja onnettomuuksiin
  • osaa muodostaa käsityksen turvallisuusjohtamisesta ja riskienhallinnasta 
 
Sisältö 

Työsuojelun ja turvallisuusjohtamisen merkitys työvoiman terveyttä turvaavana ja edistävänä sekä töiden kehittävyyttä ja tuottavuutta lisäävänä toimintana, työsuojelu muuhun insinöörityöhön integroituna myös laatua ja tuottavuutta sekä organisaatiota kehittävänä toimintana, lainsäädäntö ja standardit, työsuojelu työpaikalla, työsuojeluyhteistoiminta ja -valvonta sekä työterveyshuolto, linjaorganisaation mahdollisuudet ja vastuut sekä turvallisuusjohtaminen ja turvallisuuskulttuuri, erilaiset vaarat ja riskit sekä niiden tekninen ja toiminnallinen hallinta turvallisuusjohtamisen menetelmien kuten turvallisuusanalyysien avulla, onnettomuudet ja tapaturmat sekä niiden tutkiminen ja vakuuttaminen, yrityksen kokonaisturvallisuus safety- ja security-näkökohtineen, yhteisten työpaikkojen riskienhallinta, työturvallisuuskortti ja HSEQ-kokonaisuus tilaaja-toimittaja-yhteistyössä, työsuojelukokonaisuus ja muut ajankohtaiset aihepiiriin kuuluvat asiat.

 
Järjestämistapa 

Opetus toteutetaan lähiopetuksena.

 
Toteutustavat 

Luennot ja luentotehtävät 26 h / harjoitustyö 40 h / osatehtävät ja itsenäistä opiskelua 68 h. Osa luennoista (8 h) voidaan käyttää työturvallisuuskortin suorittamiseen (rajattu osallistujamäärä). Harjoitustyöt tehdään pääosin pienryhmätyönä.

 
Kohderyhmä 

Konetekniikan, prosessitekniikan, tuotantotalouden ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelmien opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Mertanen V. 2015. Työturvallisuuden perusteet. Helsinki: Työterveyslaitos sekä luennoilla ilmoitettava muu materiaali.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Harjoitustyö 0-5, osatehtävien arvioinnista kerrotaan tarkemmin kurssin alussa.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

DI Henri Jounila.

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

Korvaa kurssit 555260P Työsuojelun ja työhyvinvoinnin perusteet + 555263A Tekniikka, yhteiskunta ja työ.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Työsuojelu ja työturvallisuusjohtaminen  Opintojakso  Henri Jounila  07.01.21 -09.04.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: