Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
521453A Käyttöjärjestelmät, 5 op 
Tunniste 521453A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Käyttöjärjestelmät  Lyhenne Käyttöjärjestel 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine4307 Tietotekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Tietotekniikan ala 

Opettajat
Nimi
Juha Röning 

Kuvaus
Lähtötasovaatimus 


 
Laajuus 

5 op.

 
Opetuskieli 

Suomi, materiaali on saatavilla englanniksi.

 
Ajoitus 

Kevät, periodi 4 

 
Osaamistavoitteet 

1. osaa selittää käyttöjärjestelmän perusrakenteen ja siihen liittyvät toiminnalliset osa-alueet

2. kykenee osoittamaan prosessien hallinnassa ja synkronoinnissa olevat ongelmat ja soveltamaan opittuja menetelmiä perusongelmien ratkaisemisessa

3. osaa selittää prosessien lukkiutumiseen liittyvät syyt ja seuraukset sekä osaa analysoida niitä tavallisempien käyttöjärjestelmissä tapahtuvien tilanteiden kannalta

4. kykenee selittämään muistin hallinnan perusteet, virtuaalimuistin käytön moderneissa käyttöjärjestelmissä sekä yleisimpien tiedostojärjestelmien perusrakenteen

 
Sisältö 

Käyttöjärjestelmien perusrakenne ja -palvelut. Prosessien hallinta. Vuorovaikutteisten prosessien koordinointi. Lukkiutuminen. Muistin hallinta. Virtuaalimuisti. Massamuistin hallinta. Tiedostojärjestelmät.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus.

 
Toteutustavat 

Luentoja  36 h, laboratorioharjoituksia 4 h, loput itsenäistä opiskelua. Laboratorioharjoitukseen kuuluu itsenäisesti suoritettavat esitehtävät sekä ohjattu yksin tai parityönä tehtävä harjoitus unix-ympäristössä liittyen keskeisimpiin kurssilla käsiteltäviin osa-alueisiin. 

 
Kohderyhmä 

Tietotekniikan tutkinto-ohjelman opiskelijat ja muut Oulun yliopiston opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

521141P Ohjelmoinnin alkeet, 521286A Tietokonejärjestelmät TAI 521142A Laiteläheinen ohjelmointi ja 521267A Tietokonetekniikka

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

Luentokalvot ja harjoituksen materiaali. Silberschatz, A., Galvin P., Gagne G.: Operating System Concepts, 6th edition, John Wiley & Sons, Inc., 2003. Kappaleet 1-12.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Opintojakso suoritetaan loppukokeella ja hyväksytysti suoritetulla laboratorioharjoituksella.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Numeerinen arviointiasteikko 1-5; nolla merkitsee hylättyä.

 
Vastuuhenkilö 

Juha Röning (luennot)

Anna-Mari Wartiainen (harjoitukset)

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Käyttöjärjestelmät  Opintojakso  Juha Röning  15.03.21 -05.05.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: