Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
521302A Piiriteoria 1, 5 op 
Tunniste 521302A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Piiriteoria 1  Lyhenne Piiriteoria 1 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine4306 Sähkötekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Sähkötekniikan ala 

Opettajat
Nimi
Rahkonen, Timo Erkki 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi.

 
Ajoitus 

Kevät, periodi 4

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin jälkeen opiskelija

1. osaa kirjoittaa ja ratkaista sähköisten piirin toimintaa kuvaavat yhtälöt

2. osaa ratkaista sinimuotoisesti ohjattuja piirejä osoitinlaskennalla

3. osaa ratkaista sähköisten piirien aikavasteita

4. osaa pelkistää sähköisiä piirejä esim. rinnan- ja sarjaankytkentöjä tai ekvivalenttipiirejä käyttäen

5. osaa ajaa tietokoneella yksinkertaisia piirisimulointeja ja valita tarkoitukseen sopivan simulointimenetelmän.

Kurssissa opitaan analysoimaan sähköisiä tasa- ja vaihtovirtapiirejä, ja se antaa välttämättömän teoriapohjan kaikille analogiaelektroniikan kursseille.

 
Sisältö 

Piirielimien yhtälöt, piirilait ja sähköpiirejä kuvaavien yhtälöryhmien systemaattinen muodostaminen. Aika- ja taajuusvasteen laskeminen, sinimuotoisten signaalien osoitinlaskenta kompleksilukuja käyttäen. Piirisimulaattorin käytön perusteet.

 
Järjestämistapa 

 Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Kurssiin kuuluu 30h luentoja ja 22h laskuharjoituksia (4+4 viikkotuntia), ja piirisimulaattoreiden käyttöön perehdyttävä harjoitustyö .

 
Kohderyhmä 

Teknisten alojen kandivaiheen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Matriisi- ja kompleksilukulaskenta, differentiaaliyhtälöt.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Kurssi on perustietoina kaikille elektroniikkasuunnittelun kursseille.

 
Oppimateriaali 

Luento- ja harjoitusmoniste (kumpikin n. 200s.). Englanninkieliseksi materiaaliksi soveltuu mm. Nilsson, Riedel: Electric Circuits (6th tai 7th ed., Prentice-Hall 1996), luvut 1-11.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kurssi suoritetaan loppukokeella. Kurssiin sisältyy pakollinen harjoitustyö esitehtävineen, joka on suoritettava hyväksytysti. Oppimisen avuksi on tarjolla omatoimisesti tehtäviä stack-tehtäviä.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5;

 
Vastuuhenkilö 

Professori Timo Rahkonen

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: