Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
521150A Internetin perusteet, 5 op 
Tunniste 521150A  Voimassaolo 01.08.2012 -
Nimi Internetin perusteet  Lyhenne Internetin peru 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine4306 Sähkötekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Sähkötekniikan ala 

Opettajat
Nimi
Erkki Harjula 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 133 tuntia työtä

 
Opetuskieli 

Kaikki materiaalit ovat englanninkielisiä, luennot pidetään suomenkielellä.

 
Ajoitus 

Kevät, periodi 4.

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelijat tietävät ja ymmärtävät perusteet, tuntevat keskeisen terminologian ja osaavat kirjoittaa sujuvasti ja perustellen liittyen kurssin keskeisiin osa-alueisiin, joita ovat:

  1. Internetin suunnitteluperiaatteet, arkkitehtuuri, toiminnallisuus ja haasteet
  2. Siirtoyhteyskerroksen rooli ja tärkeimmät liityntäverkkoteknologiat
  3. TCP/IP-protokollapinon rakenteen ja tärkeimmät protokollat
  4. Tärkeimmät internetin sovellukset ja niiden protokollat
  5. Internetin tietoturvan ja multimediasovellusten perusteet

Arvosanan 2 tai 3 saavuttaneet opiskelijat ovat lisäksi osoittaneet tyydyttävää käytännön ohjelmointiosaamista ja/tai ongelmanratkaisukykyä liittyen kurssin keskeisimpiin osa-alueisiin. Arvosanoihin 4 ja 5 yltäneet opiskelijat ovat osoittaneet vahvaa käytännön ohjelmointiosaamista ja analyyttista kykyä ratkaista teknisiä sekä tutkimusongelmia liittyen kurssin keskeisiin osa-alueisiin.


 
Sisältö 

Internetin suunnitteluperiaattet ja arkkitehtuuri, siirtoyhteyskerros ja tärkeimmät liityntäverkkoteknologiat, TCP/IP-protokollapino ja sen tärkeimmät protokollat, internetin tärkeimmät sovellukset, tietoturvan ja multimedian perusteet, nykyisen internetin haasteet sekä tulevaisuuden internet.

 
Järjestämistapa 

Etäopetus.

 
Toteutustavat 

Etäopetus: Luennot 32 t / laskuharjoitukset 16 t / laboratorioharjoitukset 12 t / harjoitustyö 25 t / itsenäistä opiskelua 48 t. Työ tehdään ryhmissä tai itsenäisesti.

Tarkemmat tiedot kurssin toteutuksesta löytyy kurssin Moodle-sivulta: https://moodle.oulu.fi/course/view.php?id=4029

 

 

 
Kohderyhmä 

Tietoliikennetekniikan, tietotekniikan ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijat, muut Oulun yliopiston opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

Ei ole.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Ei ole.

 
Oppimateriaali 

Ilmoitetaan kurssin alkaessa.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää kurssisisällön perusteiden hallitsemista. Kurssilla käytetään jatkuvaa arviointia ja kokeita tämän perusosaamisen tunnistamiseksi. Korkeammat arvosanat edellyttävät lisäksi osallistumista joko itsenäisesti tai ryhmissä vapaavalintaisiin osasuorituksiin kurssin syventäviltä osa-alueilta sekä näyttöjä näiden osa-alueiden hallitsemisesta. Tarkemmat arviointiperusteet julkaistaan vuosittain luentomateriaalissa.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Numeerinen arviointiasteikko 1-5; nolla merkitsee hylättyä.

 
Vastuuhenkilö 

TkT Erkki Harjula

 
Työelämäyhteistyö 

None.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Internetin perusteet  Opintojakso  Erkki Harjula  15.03.21 -07.05.21

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Internetin perusteet  Yleinen tentti  Erkki Harjula 
20.05.21to 16.15-19.15
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: