Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
465105A Materiaalin tutkimustekniikat, 5 op 
Tunniste 465105A  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Materiaalin tutkimustekniikat  Lyhenne Materiaalin tut 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine4305 Konetekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Konetekniikan ala 

Opettajat
Nimi
Anna Kisko 

Kuvaus
Laajuus 

5 op/ 135 h opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

Opintojakso järjestetään syyslukukaudella, periodilla II. Suositeltava suoritusajankohta opintojaksolle on 3. vuoden syyslukukausi.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kurssilla käsiteltyjen tutkmusmenetelmien teoreettisen taustan, käyttösovellukset ja rajoitukset. Oppimansa perusteella hän osaa itsenäisesti tuottaa ja analysoida kyseisillä menetelmillä määritettyä mittausdataa.

 
Sisältö 

Valo- ja lasermikroskopian sovellukset metallografisessa tarkastelussa, pyyhkäisyelektronimikroskooppi (SEM), mikroanalyysilaitteistot (SEM/EDS ja SEM/WDS), atomivoimamikroskooppi (AFM), dilatometria, termiset analyysimenetelmät, magneettiset mittaukset metallurgiassa, pinta-analyysimenetelmät sekä metalliteollisuuden käyttämät yleisimmät alkuaineanalyysimenetelmät.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luento-opetusta 32 tuntia/ohjattua ryhmätyöskentelyä 12 tuntia/itsenäistä opiskelua 91 tuntia. Kurssi sisältää kolme pakollista laboratorioharjoitustyötä (3 x 4 h), jotka suoritetaan 2 - 3 opiskelijan ryhmissä. Kukin ryhmä laatii harjoitustöissä tuottamansa aineiston ja luentomateriaalin perusteella loppuraportin.

 
Kohderyhmä 

Pakollinen kandidaattivaiheessa kaikille Konetekniikan koulutusohjelman materiaalitekniikan suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoille.

 
Esitietovaatimukset 

Esitietoina vaaditaan, että seuraavat opintojaksot ovat suoritettuna ennen opintojaksolle ilmoittautumista: 465101A Johdanto konetekniikan materiaaleihin ja 465102A Konetekniikan materiaalit.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

Luentomoniste ja muu luennoilla ilmoitettava materiaali.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kurssin arvosana määräytyy lopputentin (painokerroin 0.7) ja loppuraportin (painokerroin 0.3) perusteella.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Anna Kisko

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Materiaalin tutkimustekniikat  Opintojakso  Anna Kisko  26.10.20 -15.12.20

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: