Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
091791A Suun limakalvosairaudet, 3 op 
Tunniste 091791A  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Suun limakalvosairaudet  Lyhenne Suun limakalvos 
Laajuus3 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Salo, Tuula Anneli 

Kuvaus
Laajuus 

3 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

4. vuoden kevät

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

·        tuntee suun limakalvojen anatomisen ja histologisen perusrakenteen.

·        tuntee suun limakalvojen normaalirakenteen variaatiot.

·        osaa limakalvosairauksien diagnostiikan.

·        osaa hoitaa suun tavallisimmat limakalvosairaudet.

 
Sisältö 

Suun limakalvosairauspotilaan tutkiminen mukaan lukien kudoskoepalan otto. Limakalvosairauksien yhteydet yleisterveyteen (mm. iho- ja sukupuolitaudit, HIV-infektio). Suun limakalvosairauksien hoidon ja potilaiden seurannan periaatteet terveydenhuollossa. Seuraavien suun limakalvosairauksien kliinis-patologiset piirteet ja hoito; rakkulataudit, haavaumat, pääosin vaaleat, sini-punaiset tai pigmenttileesiot; verruka-papillaariset ja sidekudossairaudet; suusyöpävaaraa lisäävät muutokset ja suusyöpä. Suupolte- ja Sjögrenin syndroomapotilaiden diagnostiikkaan ja hoitoon liittyviä erityispiirteitä.

 
Järjestämistapa 

Luennot, ryhmätyö ja/tai itseopiskelu

 
Toteutustavat 

Luennot, ryhmätyö ja/tai itseopiskelu

 
Kohderyhmä 

4. vuoden hammaslääketieteen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Kaikki prekliiniset opintojaksot suoritettuna.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

091791S Suupatologia

 
Oppimateriaali 

 

Luentomuistiinpanot, oppimateriaali soveltuvin osin:

Regezi JA, Sciubba J, Jordan RCK. Textbook: Oral & Maxillofacial Pathology: Clinical-Pathologic Correlations. 7th edition. WB Saunders Co., Philadelphia, PA, 2008

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kirjallinen kuulustelu

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Arvioinnissa on käytössä 0-5 numeerinen asteikko, jossa 0 merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Professori Tuula Salo

 
Työelämäyhteistyö 

Potilaan kokonaishoito Oulun kaupungin opetushammashoitolassa. Poliklinikkapalvelu limakalvosairauksien vastaanotolla.

 
Lisätiedot 

 

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Suun limakalvosairaudet  Opintojakso  Salo, Tuula Anneli  17.01.22 -25.01.22

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Suun limakalvosairaudet tentti  Tentti  Salo, Tuula Anneli  07.02.22
Ilmoittautumiseen Suun limakalvosairaudet tentti, 1. Uusinta  Tentti  Salo, Tuula Anneli  18.03.22
Ilmoittautumiseen Suun limakalvosairaudet tentti, 2. Uusinta  Tentti  Salo, Tuula Anneli  22.04.22
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: