Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
091773S Ortodontia II, 3 op 
Tunniste 091773S  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Ortodontia II  Lyhenne Ortodontia II 
Laajuus3 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Pirttiniemi, Pertti Mikael 

Kuvaus
Laajuus 

3 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

4. lukuvuosi (DC8)

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää pään alueen normaalin kasvun ja kehityksen periaatteet sekä laajentaa käsitystä poikkeavan kasvun suuntaan. Opiskelija ymmärtää kuinka hammas kehittyy ja puhkeaa sekä purenta muotoutuu. Opiskelija osaa arvioida kehittyvää purentaa ja määritellä hoidontarpeen. Hänellä on tietoa ja taitoa arvioida potilasdokumenttien ja tutkimustiedon valossa hoidon ajoitusta ja hoitomenetelmiä ja hän osaa arvioida mahdollisia kojevaihtoehtoja purennankehityksen eri vaiheissa. Lisäksi opiskelija tietää mahdollisuuksista ja rajoituksista vaikuttaa purennan kehitykseen.

 
Sisältö 

Pään alueen normaali ja epänormaali kehitys sikiöaikana. Hampaan ja hampaiston normaali kehitys.
Virhepurentojen patogeneesiä sekä yleisimpiä hoitoperiaatteita käsitellään erityisesti kasvun kannalta. Oikomishoidon ylläpito- ja kasvumuutokset. Purennan hoidon tarpeen määrittely.
Jaksossa käsitellään yleisimpien kehityshäiriöiden ja syndroomien patogeneesiä ja orofakiaalisia ilmenemismuotoja sekä huuli- ja suulakihalkiolasten oikomishoitoa.
Hammaslääketieteellisessä antropologiassa ja genetiikassa aiheina ovat hampaiden kehityshistoria, eri lajien ja ihmispopulaatioiden hampaistojen rakenne ja erityispiirteet. Lisäksi käsitellään eräiden erityisryhmien hampaistokysymyksiä.

Oikomishoidon suunnittelu ja hoidon kulku esimerkkitapausten valossa, lehtireferaatit.

 
Järjestämistapa 

Monimuoto-opetus

 
Toteutustavat 

Luennot 27 tuntia, ryhmätyöt 14 tuntia

 
Kohderyhmä 

4. vuoden hammaslääketieteen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Pakolliset edeltävät opinnot 091771A Ortodontian perusvalmiudet

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Hampaiston kehitys- ja oikomisoppi

 
Oppimateriaali 

An Introduction to Orthodontics. 5th ed. Littlewood, Mitchell 2019 (luvut 19, 23, 24)

Pediatric dentistry. A clinical approach. 2 nd ed. by G. Koch, S. Poulsen, 2009 (luvut 14-15).

Opettajien jakamat luentomonisteet ja vaihtuva kokoelma tieteellisiä aikakausjulkaisuja oheislukemistona

A. Nanci: Ten Cate's Oral Histology. Development, Structure, and Function. 2008 (luvut 3,5,10).

Lisälukemistona soveltuvin osin (uusin painos):

H. Sariola: Solusta yksilöksi. Kehitysbiologia. Duodecim

Aula, Kääriäinen, Leisti: Perinnöllisyys-lääketiede. Duodecim

 

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Essee-muotoisen kirjallisen tentin hyväksytty suorittaminen.
Aktiivinen osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn
Opetus sisältyy hampaiston kehitys- ja oikomisopin loppukuulusteluun

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Professori Pertti Pirttiniemi ja yliopistotutkija Raija Lähdesmäki

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 
Lisätiedot 

Opetus sisältyy hampaiston kehitys- ja oikomisopin loppukuulusteluun.

Entinen 091773S Purennan kehitys, 3 op

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Ortodontia II  Opintojakso  Pirttiniemi, Pertti Mikael  24.03.22 -07.04.22

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Ortodontia II tentti  Tentti  Pirttiniemi, Pertti Mikael  14.04.22
Ilmoittautumiseen Ortodontia II tentti, 1. Uusinta  Tentti  Pirttiniemi, Pertti Mikael  23.05.22
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: