Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
091772S-01 ORTO-Seminaarit 1-5, 0 op / 0 ov 
Tunniste 091772S-01  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi ORTO-Seminaarit 1-5  Lyhenne ORTO-Seminaarit 
Laajuus0 op / 0 ov   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOj-osa   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Raija Lähdesmäki 

Kuvaus
Laajuus 

1.5 op / 40.5 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

Opintojakso järjestetään viitenä puolen päivän seminaarina:

Seminaari 1 pidetään 4. vsk syksy
Seminaarit 2 ja 3 pidetään 4. vsk kevät
Seminaari 4 pidetään 5. vsk syksy
Seminaari 5 pidetään 5. vsk kevät

 
Osaamistavoitteet 

Seminaarisarjan käytyään opiskelija on kykenevä arvioimaan purennanpoikkeamien merkitystä ja purennanhoidon tarvetta. Hän osaa arvioida purennanpoikkeamien hoitovaihtoehtoja ja hoidon ajoituksen merkitystä. Opiskelija osaa hakea alan uusinta tietoa ja arvioida sitä kriittisesti.

 
Sisältö 

Pienryhmässä opiskelija syventää tietoa purennanpoikkeamista ja hoitomahdollisuuksista valmistamalla itsenäisesti esityksiä omien oikomishoitopotilaiden hoitotavoitteista, hoidoista ja niiden vaikutuksista (DC7-1, DC8-3, DC10-5). Teoriaseminaareihin opiskelija tekee esityksen purennanpoikkeamien hoidoista ja siihen liittyvistä asioista (DC8-2, DC9-4). Seminaarin jälkeen opiskelija pohtii omaa oppimistaan strukturoidun palautteen kautta oppimisympäristössä ja saa sanallisen palautteen ja arvosanan.

 
Järjestämistapa 

Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena (itsenäinen työskentely + lähiopetus + verkko)

 
Toteutustavat 

Seminaariesityksen (esim. Power Point) valmistelu itsenäisesti (1-5, á 4.5 tuntia), potilas- ja teoriaseminaarit (1-5, á 4 x 0.45 min) nimetyssä pienryhmässä, osallistuminen keskusteluun, seminaarin jälkeen yksilötehtävänä OPTIMAn työtilan tehtävät (1-5, á 0.5 tuntia).

 
Kohderyhmä 

4. ja 5. lukuvuosi (DC7-DC10), Syventävät opinnot

 
Esitietovaatimukset 

Tämä opintokokonaisuus on itsenäinen osa laajempaa opetuskokonaisuutta 091772S Ortodontia III (2 op). 091771A Ortodontia I tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen opintojaksolle osallistumista.

 
Oppimateriaali 

Omien oikomishoitopotilaiden (perintöpotilas ja oma alkutarkastuspotilas) ja nimetyn valmiin oikomishoitopotilaan dokumentit kliinisessä potilasharjoittelussa. Itsenäinen aineiston haku (Medline and PubMed) sovitun aiheen perusteella teoriaseminaareihin (aineistona ensisijaisesti muu kuin luentomateriaali ja kurssikirja Ortodontian perusvalmiudet -kurssilla).

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Seminaariesityksen (1-5) itsenäinen valmistaminen ja esittäminen omassa pienryhmässä ja aktiivinen osallistuminen keskusteluun seminaarissa. Jokaisen seminaarin jälkeen strukturoitu palaute oppimisympäristössä, johon opettaja kommentoi ja antaa numeerisen arvioinnin.

Jokainen seminaari on erillinen kokonaisuus, suoritusjärjestys on ohjeellinen.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta. Kaikki seminaarit 1-5 arvioidaan numeerisesti ja lopullinen arvosana on edellisten keskiarvo asteikolla 1-5.

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistotutkija Raija Lähdesmäki

Professori Pertti Pirttiniemi

 
Työelämäyhteistyö 

1., 3. ja 5. seminaarin aineisto haetaan Oulun kaupungin Opetushammashoitolan potilastietojärjestelmästä ja on opiskelijan kliinisen harjoittelun (40 op) perintöpotilaan, oman alkutarkastuspotilaan sekä nimetyn valmiin oikomishoitopotilaan hampaiston oikomishoitoon liittyviä tiedostoja. Opiskelija varmistaa/kysyy suostumuksen potilastietojen käyttöön opetuksessa lapsen huoltajalta, jos kirjallista merkintää asiasta ei ole hoitotiedoissa ja kirjaa tiedot hoitotietoihin.

 
Lisätiedot 

Opintojakso kuuluu Hammaslääkärin perustiedot ja -taidot-juonteen opetukseen ja on itsenäinen osa opetuskokonaisuudessa 091772S Ortodontia III (2 op).

Kurssisuorite vaikuttaa Hampaiston kehitys- ja oikomisopin loppuarvosanaan opintopisteiden painoarvolla.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: