Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
091761A Suuradiologia I, 4 op 
Tunniste 091761A  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Suuradiologia I  Lyhenne Suuradiol I 
Laajuus4 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Annina Sipola 

Kuvaus
Laajuus 

4 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

Opintojakso järjestetään syyslukukaudella, 3. lukuvuosi, jatkuu kevätkukukaudella

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää, että diagnostiikka on kaiken hoidon edellytys
 • tuntee hampaiston, leukojen ja leukanivelten sekä poskionteloiden röntgenkuvausmenetelmät, niiden mahdollisuudet ja rajoitukset
 • osaa suorittaa hammaslääketieteellisen radiologian perustutkimukset
 • ymmärtää nykyaikaisten röntgenkuvausmenetelmien periaatteet, laiteopin, kuvausindikaatiot
 • osaa hampaiston ja leukojen normaali anatomian ja keskeiset kehityshäiriöt
 • hallitsee karieksen, marginaalisen parodontiumin ja tavallisimpien periapikaalisten löydösten röntgendiagnostiikan
 • tuntee keskeiset hammasröntgentoimintaan liittyvät lait ja asetukset sekä viranomaisten antaman ohjeistukset säteilyn käytöstä
 
Sisältö 
 • Perehtyminen hampaiston röntgenkuvaamisen perusteisiin, röntgenlaitteiden toimintaperiaatteisiin, rajoituksiin ja mahdollisuuksiin diagnostiikassa.
 • Intraoraalikuvien, ekstraoraalikuvien ja KKTTn laiteoppi, kuvausindikaatiot ja kuvausperiaatteet.
 • Hampaiston, leukanivelen ja poskionteloiden kuvaamisen menetelmät ja perusdiagnostiikka.
 • Normaali anatomia, anomaliat, karieksen, marginaalisen parodontiumin ja tavallisimpien periapikaalisten löydösten röntgendiagnostiikka.
 • Sopivan kuvantamismenetelmän hammas- ja leukasairauksien diagnostiikkaan, hoidon seurantaan ja hoitotulosten arviointiin.
 • Röntgensäteilyn käyttöön liittyvä lainsäädäntö ja lainsäädännön vaatimat toimenpiteet.
 
Järjestämistapa 

Luennot, kuvientulkintaharjoitukset, harjoitustyöt

Moodle

 
Toteutustavat 

Luennot, kuvientulkintaharjoitukset, harjoitustyöt

Moodle

luentoja 18h, fantom 12h, tentit

 
Kohderyhmä 

3. vuoden hammaslääketieteen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Oppimateriaali 

White, Pharoah; Oral Radiology: Principles and Interpretation, uusin painos ja kurssilla jaettava materiaali

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kurssiin kuuluu kaksi tenttiä. Ensimmäinen on röntgenkuvantulkinta tentti, joka arvostellaan hyväksytty tai hylätty. Toisen tentin arvostelussa käytetään numeerista asteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Kurssiin kuuluu kaksi tenttiä. Ensimmäinen on röntgenkuvantulkinta tentti, joka arvostellaan hyväksytty tai hylätty. Toisen tentin arvostelussa käytetään numeerista asteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori Annina Sipola

 
Työelämäyhteistyö 

Opetushammashoitola, Oulun kaupunki.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: