Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
091732A Purentafysiologia II, 4 op 
Tunniste 091732A  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Purentafysiologia II  Lyhenne Purentafysiolog 
Laajuus4 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Kirsi Sipilä 

Kuvaus
Laajuus 

4 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

3. lukuvuoden syksy (DC5), Aineopinnot

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- osaa kliinisesti tutkia purentaelimistön toimintahäiriöstä kärsivän potilaan ja tehdä diagnoosin sekä hoitosuunnitelman
- on selvillä purentaelimistön toimintahäiriöiden epidemiologiasta
- osaa arvioida purentaelimistön toimintahäiriöihin johtaneita tekijöitä
- hallitsee purentafysiologisen potilaan tavanomaisen hoidon
- osaa tehdä erotusdiagnostiikkaa

 
Sisältö 

Purentaelimistön toimintahäiriöt; etiologia, diagnostiikka ja hoito

 
Järjestämistapa 

Luennot, demonstraatiot, itsenäinen opiskelu, harjoitustyöt

 
Toteutustavat 

Luennot, itseopiskelu, demonstraatiot, harjoitustyöt

 
Kohderyhmä 

3. vuoden hammaslääketieteen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

luentomonisteet,

Okeson JP. Management of temporomandibular disorders and occlusion 7 ed. Elsevier Mosby 2013, ss. 102-316, 375-398, 443-456.

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä .

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Itseopiskelutehtävien ja harjoitustöiden suorittaminen ja kirjallinen kuulustelu

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Professori Kirsi Sipilä ja yliopistotutkija Ritva Näpänkangas

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Purentafysiologia II  Opintojakso  Kirsi Sipilä  01.10.21 -18.11.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: