Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
091713A Endodontia I, 2 op 
Tunniste 091713A  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Endodontia I  Lyhenne Endodontia I 
Laajuus2 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Kristiina Oikarinen-Juusola 

Kuvaus
Laajuus 

2 op

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

3. opiskeluvuoden syys- ja kevätkausi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee pulpatautien diagnostiikan perusteet
  • tuntee ja osaa toteuttaa tavallisen juurihoidon sekä käsi-instrumentein että yhdellä koneellisen juurihoidon menetelmällä
 
Sisältö 

Pulpan patogeneesi, pulpan ja juurikanavien rakenne, pulpatautien syyt ja luokittelu ja preventiikka, juurihoidon perusperiaatteet ja käytännön toteutus

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luennot 6 h 100 % läsnäolo ja harjoitustyöt 6 x 4 h + Stick -Hands on kurssi 4 h 100 % läsnäolo

2 h kurssikuulustelu

 
Kohderyhmä 

3. vuoden hammaslääketieteen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Kariologia I ja II

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Ei vaihtoehtoisia opintojaksoja. Hammaslääkärin perustiedot ja taidot -juonne

 
Oppimateriaali 

Luennoilla jaettu materiaali

 

Oppikirja: Haapasalo, Kotiranta, Sirén, Haapasalo, Endal: Käytännön juurihoito. Savion kirjapaino Oy 2009.

Juurihoidon Käypä hoito –suositus 2016.

 

Oheislukemisto:

Blicher, Pryles, Lin: Endodontics Review: a Study Guide. Quintessence Publishing Co, Inc 2016

Pocket Atlas of ENDODONTICS (Thieme)

http://libguides.oulu.fi/c.php?g=58653&p=377050

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Osallistuminen luennoille ja harjoitustöihin

Tentti

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Opintosuoritusten (tentti) arvostelussa käytetään numeerista asteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Fantom-harjoitustöiden sanallinen arviointi (hyväksytty/hylätty); 100 % läsnäolo.harjoitustöissä

 
Vastuuhenkilö 

Yliopisto-opettaja Kristiina Oikarinen-Juusola

Yliopisto-opettaja Anne Laajala

 
Työelämäyhteistyö 

Kurssin läpäiseminen on edellytys endodonttisten potilaiden hoitolupaan Oulun kaupungin opetushammashoitolassa.

 
Lisätiedot 

Tarkemmat yksityiskohdat opintojaksojen toteuttamisesta ja mahdollisesta pakollisesta opetuksesta sovitaan kunkin opintojakson alussa.

Kliiniseen potilasharjoitteluun pääsyn edellytyksenä on välikuulustelujen hyväksytty suorittaminen.

Palautteen antaminen jokaisen opintojakson jälkeen on ehdottoman tärkeää ja siitä muistutetaan opintojaksojen aikana yliopiston käytäntöjen mukaan.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: