Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
091712A Kariologia II, 9 op 
Tunniste 091712A  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Kariologia II  Lyhenne Kariologia II 
Laajuus9 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Vuokko Anttonen 
Marja-Liisa Laitala 
Tarja Tanner 
Leo Tjäderhane 

Kuvaus
Laajuus 

9 op, sisältää opintojaksot 091712A-01 Karieksen hallinta (1 op) ja 091712A-02 Karieksen riski, diagnostiikka ja korjaava hoito (8 op)

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

3. opiskeluvuosi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee karieksen hallinnan periaatteet
  • osaa karieksen hallinnan perusmenetelmät
  • ymmärtää hammaskarieksen syntyyn ja etenemiseen vaikuttavat tekijät ja niiden merkityksen karieksen hallinnassa ja endodontiassa (ICDAS/ICCMS)
  • hallitsee karies- ja endodonttisen diagnostiikan perusteet
  • hallitsee karieksen korjaavan hoidon periaatteet ja materiaalit
  • osaa korjata karieksen aiheuttamia vaurioita käyttäen nykyaikaisia menetelmiä ja materiaaleja
 
Sisältö 

Karieksen hallinta yksilötasolla, kariesdiagnostiikka, mikrobiologia, kariesriskin arviointi, karieksen hallinta yksilötasolla, korjaavan hoidon materiaalit ja menetelmät, syvien kariesvaurioiden hoito. Endodontinen patogeneesi ja diagnostiikka.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus; luennot ja harjoitustyöt

Harjoitustöissä 100 % läsnäolovelvollisuus

 
Toteutustavat 

Luennot 37 h, vastaa 74 h opiskelijan työtä 
Fantom-ja ryhmätyöt ja integroidut luennot 169 h,
yhteensä 243 h (=9 op)

 
Kohderyhmä 

3. vuoden hammaslääketieteen opiskelijat

Opintojaksokokonaisuuteen sisältyvälle 091712A-01 Karieksen hallinta osallistuvat myös suuhygienistiopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Hyväksytty suoritus 091711A Kariologia I edellytys osallistumiselle

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Ei vaihtoehtoisia suoritusmuotoja. Hyväksytty suoritus on ehtona ohjatun potilastyön harjoittelulle.

 
Oppimateriaali 

Nanci A (ed.). Ten Cate's Oral Histology: Development, Structure, and Function. Edited by Antonio Nanci. Seventh edition; ss. 141-238. St. Louis, Mosby Elsevier.

Dental Caries. The Disease and its Clinical Management. Edited by Ole Fejerskov, Bente Nyvad and Edwina Kidd. Third Edition. Oxford, Wiley Blackwell.

Vaihtoehtona: Meyer-Lueckel H, Paris S, Ekstrand K. Caries management – Science and Clinical Practice. 2013 Georg Thieme Verlag KG. Stuttgart, Saksa.

Oppikirja; DC 5 (Kurssitentissä vaaditaan lisäksi Kariologia I alueet)

Fejerskov O, Nyvad B, Kidd E. Dental Caries. The Disease and its Management. 3rd Ed.

- Part I Dental caries:what is it and how widespread is it globally?
o Chapter 3 Clinical fetures of caries lesions, ss.11-13 (4 s.)

- Part II The caries lesion and its biological determinants
o Chapter 5 Pathology of dental caries, ss. 49-80 (32 s.)

- Part III Diagnosis
o Chapter 11 Visual-tactile caries diagnosis, ss. 191-209 (19 s.)
o Chapter 12 Additional caries detection methods ss. 211-229 (19 s.)

- Part IV Controlling dental caries
o Chapter 16 Are antibacterials necessary in caries prophylaxis? ss. 287-299 (13 s.)

- Part V Operative intervention
o Chapter 19 Classical restorative or the minimally invasive concept? ss. 335-370 (36 s.)
o Chapter 20 Caries removal and the pulpo-dentinal complex, ss. 375-385 (11 s.)
o Chapter 21 Longevity of restorations: “the death spiral” ss. 387-400 (14 s.)

TAI

Meyer-Lueckel H, Paris S, Ekstrand K. Caries management – Science and Clinical Practice. 2013 – e-kirja

o Diagnostics and epidemiology; chapters 5- 9, pages 76-144 (68)

o Noninvasive therapy; chapters 10-13, pages 155-204 (49)

o Adhesion; chapter14, pages 216-221 (5)

o (Microinvasive therapy; chapter 15-17, pages 231-255; these issues will be gone through thoroughly in paediatric dentistry)

o Invasive therapy; chapters 18-19; pages 264-282 (18)

o Treatment decision; chapter 20, pages 293-299 (6)

Linkki kurssikirjoihin: https://oula.finna.fi/List/773371

Oheislukemistoa: Garg Nisha and Gard Amit. Textbook of operative dentistry. 3rd edition. Jaypee New Delhi

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Harjoitustöiden hyväksytty suoritus

Kirjallinen tentti sisältää opintojaksot 091711A Kariologia I ja 091712A Kariologia II

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Opintosuoritusten arvostelussa käytetään numeerista asteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Harjoitustöissä ja koetyössä sanallinen arvio hyväksytty/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Dos, EHL Marja-Liisa Laitala, HLT Tarja Tanner

 
Lisätiedot 

Opintojakso kuuluu Hammaslääkärin perustiedot ja taidot –juonteeseen, 0901712A-01 toteutetaan yhteistyössä OAMKn kanssa.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: