Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
090182A-04 Yleiskirurgian propedeuttinen kurssi, 0 op / 0 ov 
Tunniste 090182A-04  Voimassaolo 01.08.2018 -
Nimi Yleiskirurgian propedeuttinen kurssi  Lyhenne Yleiskir prope 
Laajuus0 op / 0 ov   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOj-osa   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Juvonen, Tatu Sakari 

Kuvaus
Laajuus 

0 op (osa opintojakson 090182A Johdatus potilashoitoon 5 op opintoja, vastaa 1,5 op opiskelijan työtä)

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

DC 5, Intermediate Studies

 
Osaamistavoitteet 

Kurssi perehdyttää opiskelijaa kirurgiseen ajatteluun ja antaa perustiedot hammaslääkärin käytännön työn kannalta merkittävistä kirurgisista sairauksista ja niiden hoitoperiaatteista. Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää kirurgisen sairauskertomuksen laatimisen perusteet, käsihygienian ja leikkausinfektioiden ehkäisyn merkityksen sekä osaa kirurgisen potilaan tutkimisen ja diagnostiikan perusperiaatteet ja omaa haavanhoidon perustiedot.

 
Sisältö 

Luennot: Propedeuttisen kurssin esittelyluento, Kirurgisen potilaan tutkiminen, Kirurginen sairauskertomus ja käytännön ohjeita kirurgisen sairauskertomuksen laatimisesta, Käsihygienia ja hoitoon liittyvät infektiot, Verisuonikirurgian perusteet, Haavan hoito, Murtumien konservatiivisen ja operatiivisen hoidon periaatteet, Osteoporoosi ja matalaenergiset murtumat, Johdatus thorax- ja verisuonikirurgiaan.

 
Järjestämistapa 

Luento-opetus sekä mahdollisesti verkko-opetusmateriaalia ja/tai tenttejä

 
Toteutustavat 

Luennot

 
Kohderyhmä 

3. vuoden hammaslääketieteen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Ennen opintojaksolle ilmoittautumista seuraavat opintojaksot tulee olla hyväksytysti suoritettuina:

- Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia
- Farmakologia ja toksikologia
- Fysiologia
- Anatomia sekä lääketieteellinen solu- ja kehitysbiologia
- Mikrobiologia: Lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Luentomateriaali ja luennon aiheita käsittelevät osat oppikirjasta: Roberts, Alhava, Höckerstedt, Kivilaakso. 2010. Kirurgia. Kustannus Oy Duodecim. Helsinki. 2. uudistettu (tai uudempi) painos.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kontaktiopetusta 14 tuntia ja omatoimista opiskelua 26 tuntia. Arvostelu hyväksytty/hylätty.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivuilta.

 
Arviointiasteikko 

Sanallinen arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Professori Tatu Juvonen

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 
Lisätiedot 

Yleiskirurgian propedeuttisen kurssin hyväksytysti suorittaminen on edellytyksenä hammaslääketieteen kliinisten opintojen aloittamiselle.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: