Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
090177A-02 Lasten hammashoito, 0 op / 0 ov 
Tunniste 090177A-02  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Lasten hammashoito  Lyhenne Pedodontia 
Laajuus0 op / 0 ov   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOj-osa   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Päivi Rajavaara 

Kuvaus
Laajuus 

2,7 op, osa 5 op opintoja

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

4. lukuvuoden syyslukukausi (DC7)

 
Osaamistavoitteet 

Tavoitteena on antaa opiskelijalle valmius kohdata eri-ikäiset lapset ja heidän perheensä hammashoitotilanteessa. Opiskelija oppii karieksen hallinnan pääperiaatteet lasten hammashoidossa yksilötasolla. Hän oppii yksinkertaiset menetelmät käytettäväksi pelkäävän lapsen hoidossa. Hän kykenee tunnistamaan varhaisen karieskehityksen riskitekijät ja ensimmäiset merkit sairastumisesta ja hallitsee tavat puuttua niihin. Hän hallitsee non-invasiiviset ja invasiiviset kariesvaurioiden hoitomenetelmät sekä maito- ja kehittyvien hampaiden pulpanhoitomenetelmät. Hänellä on valmius lasten akuuttihoitoon. Hän tietää kroonisen sairauden vaikutukset suunterveyden tilaan. Hän tuntee tavallisimmin esiintyvät oireyhtymät ja tunnistaa eri tyyppiset hampaiden kehityshäiriöt.

 
Sisältö 

Lapsi potilaana suunterveydenhuollossa: lapsen kasvu ja kehitys,lapsen ja perheen kohtaaminen, hammashoitopelko ja sen hoito, sedaation, varhainen karieskehitys ja sen riskitekijät yksilötasolla, karieksen hallinta ja suunterveyden edistäminen, korjaavan hammashoidon erityispiirteet lapsilla, maitohampaiden ja avojuuristen pysyvien hampaiden pulpanhoidot, hampaiden kehityshäiriöt, kroonisesti sairaan lapsen hammashoito, kehitysvammaisten hammashoito.
Fantomissa maitohampaan pinnoitus, paikkaus, pulpotomia ja teräskruunu.

 
Järjestämistapa 

Luennot 16 h, 100 % läsnäolo, fantom-opetus, juonnetentti

 
Toteutustavat 

Luennot 16 h vastaa 32 h opiskelijan työtä; kirja vastaa noin 20 h; 4 h fantom

 
Kohderyhmä 

4. vuoden hammaslääketieteen opiskelijat. Pakollinen kaikille hammaslääketieteen opiskelijoille.

 
Esitietovaatimukset 

Aiemmat opinnot opinto-ohjelman mukaisesti.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Ei korvaavia opintoja. Kuuluu kasvu ja kehitys -juonteeseen.

 
Oppimateriaali 

Luentomateriaali ja luentojen yhteydessä jaettava oheismateriaali.

  • Paediatric Dentistry Welbury; Duggal, Hosey, Oxford University 2018 ; 5. edition, e-book
  • Pediatric Dentistry-A Clinical Approach; Göran Koch, Sven Poulsen, Willey-Blackwell, 2017; 3.  edition, e-book
 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Luento-opetus, fantom-opetus, 100 %:n läsnäolo oikeuttaa lapsipotilaiden hoidon aloituksen Opetusterveyskeskuksessa; juonnetentti

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta

 

 
Arviointiasteikko 

Hyv. 1-5, hyl. 0; Osa Kasvu- ja kehitysjuonnetta, josta tentti; juonnetentin arvosana on myös tämän opintojakson arvosana.

 
Vastuuhenkilö 

HLT, EHL Päivi Rajavaara

 
Työelämäyhteistyö 

Kliininen harjoittelu Oulun kaupungin opetushammashoitolasssa lasten poliklinikalla sovitusti, tutustuminen alle kouluikäisten hammashoitoon, terveydenedistämistä kouluikäisille. OYSissa tutustuminen lasten hammaslääkrin työhön.

 
Lisätiedot 

Karies- ja juurenhoito-oppi


Tarkemmat yksityiskohdat opintojaksojen toteuttamisesta ja mahdollisesta pakollisesta opetuksesta sovitaan kunkin opintojakson alussa. Opintojakson eri osioiden jälkeen pidetään välikuulustelut, joissa kuulustellaan kussakin osiossa ja demonstraatioissa esitetyt asiat. Kliiniseen vaiheeseen (DC5) siirryttäessä pidetään sisäänpääsykuulustelu Korjaavan karieshoidon opintojaksoa varten. Kliinisiin harjoitustöihin pääsyn edellytyksenä on hyväksyttyjen välikuulustelujen suorittaminen. Loppukuulustelussa edellytetään hallittavan em. oppikirjoissa ja luennoilla esitetyt asiat. Loppuarvosanaan vaikuttavat a) väli- ja loppukuulusteluissa saadut arvosanat; b) korjaavan hoidon kliinisten toimenpiteiden arvioinnin tulos, ja c) kliinisen työskentelyn kompetenssiarvio. d) mahdollisesti oppiaineeseen tehty syventävä opinnäytetyö.

Tämä opintojakso on pakollinen kaikille hammaslääketieteen opiskelijoille.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: