Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
090174S-04 Kliininen farmakologia, 0 op / 0 ov 
Tunniste 090174S-04  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Kliininen farmakologia  Lyhenne Kliininen farma 
Laajuus0 op / 0 ov   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOj-osa   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Kuvaus
Laajuus 

0 op (osa 5 op opintoja, vastaa 1 op työmäärää)

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

Opintojakso järjestetään syyslukukaudella. Suositeltava suoritusajankohta opintojaksolle on 5. vuoden syyslukukausi.

 
Osaamistavoitteet 

Tavoitteena on, että opiskelija hahmottaa hammaslääkärin kannalta keskeisten lääkeryhmien käytön perusteet. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmius lääkeaineiden mahdollisimman turvalliseen, tehokkaaseen ja taloudelliseen käyttöön.

 
Sisältö 

Opintojaksolla pohditaan lääkkeiden valintaan, niiden annokseen ja hoidon toteuttamiseen vaikuttavia tekijöitä farmakologian perustietoja soveltaen. Lisäksi perehdytään yksilöllisen lääkehoidon periaatteisiin, käsitellään hammaslääkärin kannalta keskeisten terapiaryhmien lääkehoitoa, tavallisimpia lääkehoidon ongelmatilanteita ja lääkehoidon erityiskysymyksiä.

 
Järjestämistapa 

Opetus järjestetään lähiopetuksena.

 
Toteutustavat 

Luento-opetus 10 h, potilastapausseminaari 2 h, potilastapauksen valmistelu ja muu itsenäinen opiskelu 15 h.

 
Kohderyhmä 

Opintojakso on suunnattu hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittajille

 
Esitietovaatimukset 

Esitietoina vaaditaan että perusopintoihin kuuluva farmakologian ja toksikologian kurssi on suoritettuna.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja. Ei vaihtoehtoisia opintojaksoja.

 
Oppimateriaali 

Teemaopetuksissa käsitellyt asiat ja niihin liittyvä oheismateriaali. Soveltuvin osin oppikirja neuvonen, Backman, Himberg, Huupponen, Keränen, Kivistö (toim). Kliininen farmakologia ja lääkehoito (viimeisin painos).

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Läsnäolo kaikilla luennoilla ja potilastapausseminaarissa tai läsnäolo potilastapausseminaarissa ja kirjallinen kuulustelu.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivuilta.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään sanallista arviointiasteikkoa ”Hyväksytty/hylätty” 

 
Vastuuhenkilö 

Miia Turpeinen

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: