Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
090170P Johdatus suun terveyteen II, 1 op 
Tunniste 090170P  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Johdatus suun terveyteen II  Lyhenne Johdatus suu II 
Laajuus1 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Marja-Liisa Laitala 
Tarja Tanner 

Kuvaus
Laajuus 

1 op

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

DC 4

 
Osaamistavoitteet 

Suunterveyden edistäminen 1-2-luokkalaisille koululaisille (17 h): Opetuksen jälkeen opiskelijalla tietää teoriassa keskeiset suunterveyttä (karies, ientulehdus) edistävät ja uhkaavat tekijät ja osaa osana pienryhmää suunnitella ja toteuttaa 1-2 luokkalaisille koululaisille suunnatun terveydenedistämistehtävän.

Tutustuminen hammashoidon perusterveydenhuoltoon (5h): Opiskelija tunnistaa prekliinisen vaiheen klinikkasalityöskentelyn toimintamallin ja hahmottaa hammashoidon perusterveydenhuollon järjestämisen perusteet.

Tutustuminen hammashoidon erikoissairaanhoitoon (5h): Opetuksen jälkeen opiskelijalla on perustiedot erikoissairaanhoitotasoisen hammashoidon järjestämisen perusteista, erikoissairaanhoidon järjestämisestä avosektorilla sekä sairaalatasolla, potilaiden hoitoon pääsyn kriteereistä sekä eri erikoisalojen tyyppitoimenpiteistä ja hoidoista erikoissairaanhoidossa.

 
Sisältö 

Suunterveyden edistäminen 1-2-luokkalaisille koululaisille (17 h): Luennot: Esittelyluento (3h), jossa käsitellään tavallisimmat suun sairaudet (karies, ientulehdus), miten niitä ehkäistään yksilö- ja väestötasolla. Tutustutaan myös lyhyesti lasten henkiseen kehitykseen. Suunnitellaan toteutettavat rastit (4-5) Ryhmissä (3 h) liittyen terveyden edistämiseen.

Tutustuminen hammashoidon perusterveydenhuoltoon (5h): Opiskelija käy tutustumassa kaksi kertaa prekliinisessä vaiheessa klinikkasalityöskentelyyn Opetushammashoitolassa. Tutustumiskäynnillä seurataan kandidaatin työtä ja avustetaan hänen opetuksensa mukaisesti esimerkiksi pitämällä imuria. Klinikkasalityöskentelyharjoitukseen varataan aikaa noin 2,5 tuntia / kerta.
 
Tutustuminen hammashoidon erikoissairaanhoitoon (5h): Luennot: Esittelyluento (3h) jossa käsitellään erikoissairaanhoidon järjestämisvastuu ja sitä koskeva lainsäädäntö yleispiirteissään. Potilaan hoitopolku erikoissairaanhoidossa. Hammashoidon erikoistumiskoulutusjärjestelmän esittely ja erikoistuvan hammaslääkärin toimenkuva. Erikoissairaanhoidon spesialiteetit ja tyyppitoimenpiteet ja hoitokokonaisuudet erikoisaloittain esiteltynä. Tutustumiskäynti Oulun kaupungin erikoishammashoidon yksikköön sekä Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) Hammas- ja suusairauksien poliklinikkaan.

 
Järjestämistapa 

Monimuoto-opetus

 
Toteutustavat 

Luento-opetus, ryhmätyö, työskentelyharjoitukset

 
Kohderyhmä 

2. vuoden hammaslääketieteen opiskelijat

 
Oppimateriaali 

Luentomateriaali

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kontaktiopetus, läsnäolovelvollisuus

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivuilta.

 
Arviointiasteikko 

hyväksytty/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Dosentti Marja-Liisa Laitala, HLT Tarja Tanner

 
Työelämäyhteistyö 

Opintojakso tutustuttaa opiskelijat eri sektoreiden toimintaan ja terveyden edistämisen mahdollisuuteen. Opintojaksolla vieraillaan kouluilla, perusterveydenhuollossa sekä erikoishammashoidon yksiköissä perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: