Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
043053P Potilas-lääkärisuhteen perusteet, 3 op 
Tunniste 043053P  Voimassaolo 01.08.2016 -
Nimi Potilas-lääkärisuhteen perusteet  Lyhenne Potilas-lääkäri 
Laajuus3 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Juha Auvinen 

Kuvaus
Laajuus 

3 op/81 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

Toinen lukuvuosi (C4), kevätlukukausi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- kuvata reflektio -käsitteen ja tuntee sen erilaiset määrittelyt

- alkaa tunnistaa omia, itsessä herääviä tunteita ja asenteita erilaisia potilaita kohtaan, ja harjaantuu näiden tunteidensa käsittelyssä niin,     että ne eivät tule toiminnan (kommunikoinnin) esteiksi.    

- erottaa potilas- ja lääkärikeskeisen haastattelun toimintaperiaatteet.

- kuvata terveyskeskuksen ja sairaalan moniammatillista tiimityötä lääkärin ja hammaslääkärin ammatissa.

 
Sisältö 

Tutustuminen lääkärin työskentelyyn terveyskeskuksessa sekä päivystys- että ajanvarausvastaanotolla ja työskentelyyn hoitotiimissä. Haastattelutekniikan harjoittelu. Opiskelijat kirjoittavat reflektiopäiväkirjaan kokemuksiaan sekä tk-jaksosta että ryhmäopetuksesta (simuloidut potilastapaukset)

 

 

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luennot 4h alkuseminaari 2h, pienryhmäharjoitukset 8 h, terveyskeskusharjoittelu (3 pv = 24 h) ja siihen liittyvät kirjalliset tehtävät. Reflektiopäiväkirjan kirjoittaminen. Itsenäinen työskentely yhteensä 43 h.

 
Kohderyhmä 

Lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

C1

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso tulee suorittaa lääketieteen ja hammaslääketieteen opintojen kahden ensimmäisen vuoden aikana (prekliinisessä vaiheessa).

 
Oppimateriaali 

Kumpusalo E, Ahto M, Eskola K, Keinänen-Kiukaanniemi S, Kosunen E, Kunnamo I, Lohi J (toim.): Yleislääketiede, Kustannus Oy Duodecim, Karisto Oy, Hämeenlinna 2005. Sivut 93-104, 105-115 ja 116-123.

Campbell, T.L. & Larivaara, P. 2004. Working with Families in primary care. Teoksessa: Jones R & ym. (toim.). Oxford Textbook of Primary Medical Care. Oxford University Press, 2004 s. 299-303.

Larivaara, P, & Taanila, A. Towards interprofessional family-oriented teamwork in primary services:evaluation of an education programme. Journal of Interprofessional Care, 2004, 18/2:153-163.

Mustajoki, P., Saha, H. & Sane, T. (toim.): Potilaan tutkiminen. Kustannus Oy Duodecim, Saarijärvi 2009.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Osallistuminen alku- sekä päätösseminaariin, ryhmäopetuksiin, pienryhmäharjoituksiin sekä käytännön jaksoon terveyskeskuksessa. Reflektiopäiväkirjan kirjoittaminen.

 

 

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty / hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Juha Auvinen

 
Työelämäyhteistyö 

Opintojaksoon kuuluu terveyskeskusharjoittelu, jossa opiskelijat seuraavat ja haastattelevat tulevassa ammatissaan toimivia ammattilaisia (lääkäreitä).

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Potilas-lääkäri suhteen perusteet  Opintojakso  Juha Auvinen  08.02.21 -04.03.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: