Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
043037P Kansanterveystiede, 6 op 
Tunniste 043037P  Voimassaolo 01.08.2016 -
Nimi Kansanterveystiede  Lyhenne Kansanterveysti 
Laajuus6 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Timo Hugg 
Taina Lajunen 

Kuvaus
Laajuus 

6 op / 162 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

suomi/englanti

 
Ajoitus 

Opintojakso järjestetään 2. vuoden kevätlukukaudella (C4)

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-       ymmärtää kansanterveyden keskeiset haasteet

-       tunnistaa keskeiset kansansairaudet ja niiden esiintymistä selittävät keskeiset riskitekijät

-       ymmärtää suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän rakenteen ja sen muuttuvan toimintaympäristön

-       ymmärtää väestön terveydentilan arvioinnin ja seurannan kuuluvan terveydenhuollon ammattilaisen työhön

-       ymmärtää terveyden olevan yhteydessä yksilön elintapoihin sekä yhteiskunnalliseen ja globaaliin kehitykseen

-       ymmärtää terveyden edistämistyön kuuluvan terveydenhuollon ammattilaisen työhön

-       ymmärtää ympäristöterveydenhuollon järjestelmän ja sen toiminnan pääpiirteet

-       tunnistaa keskeiset terveyttä vaarantavat ympäristötekijät sekä niiden aiheuttamat terveysriskit ja -vaikutukset

-       ymmärtää, mikä lääkärin rooli on ympäristöterveydenhuollon kentässä ja miten lääkäri voi edistää ympäristöterveyttä

-       ymmärtää epidemiologisen ajattelun lähtökohdat, osaa määritellä peruskäsitteet ja tunnistaa keskeiset tutkimusasetelmat

-       kykenee soveltamaan epidemiologisia menetelmiä kansanterveydelliseen tutkimukseen

 

 
Sisältö 

Kurssi koostuu kolmesta kansanterveystieteen osakokonaisuudesta:

 1. Kansanterveystieteen perusteet

 

-     Väestön sairastavuus elämän eri vaiheissa

-     Väestön terveystilanteen arviointi ja seuranta

-     Elintavat, käyttäytyminen ja terveys

-     Yhteiskunta ja terveys

-     Suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä

-     Terveyden edistämistyö

-     Globaali kansanterveys

 

2. Epidemiologia

 

-     Kausaalisuusajattelu epidemiologiassa

-     Esiintyvyyden ja terveysvaikutuksen mittaluvut

-     Epidemiologiset tutkimusasetelmat: kohorttitutkimukset ja tapaus-verrokkitutkimukset

-     Epidemiologisen aineiston analyysi ja päättely

 

3. Ympäristöterveydenhuolto

 

-     Ympäristö ja terveys

-     Ulko- ja sisäilman riskitekijät ja niiden terveysvaikutukset

-     Ilmastonmuutos, lämpötilat ja terveys

-     Ympäristöperäinen säteily ja melu

-     Juomaveden ja elintarvikkeiden mikrobiologiset ja kemialliset riskitekijät ja terveys

-     Kunnallisen ympäristöterveydenhuollon valvonta ja ympäristöterveyden erityistilanteet

       -    Lääkärin rooli ympäristöterveydenhuollossa

 
Järjestämistapa 

Lähi- ja verkko-opetus

 
Toteutustavat 

 

Luento-opetus 17 h, ryhmätyöskentely 14 h, opiskelijaseminaarit 22 h, välitentit yhteensä 4 h ja itsenäistä opiskelua 105 h. Luento-opetus, ryhmätyöskentely ja opiskelijaseminaarit ovat pääosin läsnäoloa edellyttävää opetusta. Itsenäiseen työskentelyyn kuuluvat tentteihin valmistautuminen, kansanterveyden ryhmätyö, väestöprofiili- ja terveyden edistämistyö, Moodle -harjoitukset ja ympäristöterveydenhuollon uutisryhmätyö. Väestöprofiili- ja terveyden edistämistyön purku toteutetaan erillisessä purkutilaisuudessa. Keskeisistä kansansairauksien riskitekijöistä tehdään suullinen esitys kansanterveystieteen opiskelijaseminaariin ryhmätyönä. Ympäristöterveydenhuollon osakokonaisuus toteutetaan neljän puolipäiväisen seminaaripäivän aikana. Epidemiologian harjoitukset 1-5 suoritetaan ryhmätyöskentelynä, lisäksi harjoitus 6 ”artikkelin kriittinen arviointi” toteutetaan yksilötyönä Moodlessa. Tentit erikseen opintojakson osakokonaisuuksista, Kansanterveystieteestä, Epidemiologiasta ja Ympäristöterveydenhuollosta.

 
Kohderyhmä 

Lääketieteen ja hammanlääketieteen opiskelijat

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso tulee suorittaa lääketieteen ja hammaslääketieteen opintojen kahden ensimmäisen vuoden aikana (prekliinisessä vaiheessa). Opintojakso kytkeytyy Kansanterveystieteen syventävä opintojakso (040116A, C11) –opintojaksoon.

 
Oppimateriaali 

Vaaditaan: luentomateriaali ja harjoitusmateriaali.

Suositeltava kirjallisuus:

Kansanterveystiede. Kauhanen J, Erkkilä A, Korhonen M, Myllykangas M, Pekkanen J. Sanoma Pro Oy, 2013.

 

Rothman KJ. Epidemiology: and introduction. 2nd edition. Oxford University Press, New York, 2012.

 

Mussalo-Rauhamaa, Pekkanen, Tuomisto, Vuorinen. Ympäristöterveys. Kustannus Oy Duodecim, 2. painos, 2020. 297 sivua.

 

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Osallistuminen velvoittavaan opetukseen, kirjallisten töiden sekä esitysten ja Moodle-harjoitusten hyväksytysti suorittaminen ja tenttien suorittaminen. Arviointikriteerit pohjautuvat opintojakson osaamistavoitteisiin.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisella asteikolla nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Aino Rantala (Kansanterveystiede), Taina Lajunen (Epidemiologia) ja Timo Hugg (Ympäristöterveydenhuolto)

 
Työelämäyhteistyö 

Väestöprofiili- ja terveyden edistämistyö toteutetaan saman lukuvuoden aikana toteutettavan terveyskeskusharjoittelun yhteydessä. Ympäristöterveydenhuollon seminaaripäiviin osallistuu vierailevia asiantuntijoita mm. Oulun kaupungilta ja Oulun yliopistollisesta sairaalasta

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Kansanterveystiede  Opintojakso  Timo Hugg  10.01.22 -13.04.22

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Epidemiologian Moodle-tentti  Tentti    04.03.22
Ilmoittautumiseen Kansanterveystieteen Moodle-tentti  Tentti    14.03.22
Ilmoittautumiseen Epidemiologian Moodle-tentti, 1. uusinta  Tentti    31.03.22
Ilmoittautumiseen Ympäristöhuollon Moodle-tentti  Tentti    12.04.22
Ilmoittautumiseen Kansanterveystieteen Moodle-tentti, 1.uusinta  Tentti    19.04.22
Ilmoittautumiseen Epidemiologian Moodle-tentti, 2. uusinta   Tentti    29.04.22
Ilmoittautumiseen Ympäristöhuollon Moodle-tentti, 1. uusinta  Tentti    10.05.22
Ilmoittautumiseen Kansanterveystieteen Moodle-tentti, 2.uusinta  Tentti    16.05.22
Ilmoittautumiseen Ympäristöhuollon Moodle-tentti, 2. uusinta   Tentti    07.06.22
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: