Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
043005Y Tieto ja tutkimus III: Data-analyysi, 3 op 
Tunniste 043005Y  Voimassaolo 01.08.2016 -
Nimi Tieto ja tutkimus III: Data-analyysi  Lyhenne Tieto ja tutkim 
Laajuus3 op   
OpiskelumuotoYleisopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Mimmi Tolvanen 

Kuvaus
Laajuus 

3 op / 81 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

2. vuoden kevätlukukausi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee lääketieteen ja hammaslääketieteen tilastollisen tutkimuksen suunnittelun, aineiston keruun, analyysin, raportoinnin ja tilastollisen päättelyn periaatteet ja perusmenetelmät. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti data-analyysin menetelmiä soveltavia tutkimusjulkaisuja. Opiskelija tuntee paikallisen tilasto-ohjelman perusteet.

 
Sisältö 

JJakson opetuksen aikana käsitellään seuraavia lääketieteen data-analyysin osa-alueita: tilastollisen tutkimuksen tavoitteet ja vaiheet, tutkimuksen suunnitelmasta käytäntöön, havaintoaineiston muodostaminen, muuttujien jakaumien tarkastelu (jakaumataulukot, kuviot, tunnusluvut), tilastollisen päättelyn periaatteet ja menetelmät (estimointi, testaus, luottamusväli), systemaattisten erojen ja riippuvuuksien selvittämisen perusmenetelmät, regressiomallit, lääketieteen tilastotieteen erityismenetelmät.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luennot, ryhmäharjoitukset, oppimistehtävät ja tentti.

 
Kohderyhmä 

Hammaslääketieteen ja lääketieteen tutkinto-ohjelmien opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Tieto ja tutkimus I: Tiedonhaku

Tieto ja tutkimus I: Tieteellinen kirjoittaminen

Tieto ja tutkimus II: Tieteellinen viestintä

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Luentomateriaali ja ryhmätehtävien oheismateriaali.

Uhari M ja Nieminen P: Epidemiologia ja biostatistiikka. Toinen painos Duodecim, 2012.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Ryhmäharjoitukset. Luentojen ja oheismateriaalin kirjallinen kuulustelu.

 
Arviointiasteikko 

Opintosuoritusten arvostelussa käytetään numeerista asteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Mimmi Tolvanen

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Tieto tutkimus III: Data-analyysi  Opintojakso  Mimmi Tolvanen  15.03.22 -21.04.22

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Tieto tutkimus III: Data-analyysi tentti  Tentti    27.04.22
Ilmoittautumiseen Tieto tutkimus III: Data-analyysi tentti  Tentti    06.06.22
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: