Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
043004Y Tieto ja tutkimus II: Tieteellinen viestintä, 5 op 
Tunniste 043004Y  Voimassaolo 01.08.2016 -
Nimi Tieto ja tutkimus II: Tieteellinen viestintä  Lyhenne Tieto ja tutkim 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoYleisopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Mimmi Tolvanen 

Kuvaus
Taitotaso 

-

 
Asema 

-

 
Lähtötasovaatimus 

-

 
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

1. vuoden kevätlukukausi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija tuntee tutkimustyön prosessin ja tieteellisen tiedon ominaisuudet. Hän ymmärtää kliinisen toiminnan suhteen tieteelliseen tutkimukseen: mihin lääketieteellistä tutkimusta tarvitaan ja miten sitä käytetään. Opiskelija tietää tieteellisten julkaisujen merkityksen, osaa arvioida ja käyttää tietolähteitä kriittisesti. Opiskelija tuntee julkaisuprosessin eri vaiheet ja käytännöt. Hän pystyy lukemaan lääketieteellistä tekstiä. Hän tuntee näyttöön perustuvan lääketieteen keskeiset periaatteet. Opiskelija ymmärtää tutkimusetiikan ja hyvän tieteellisen käytännön perusteet.

Opiskelija tuntee eri tutkimusasetelmien ja niiden analyysin pääpiirteet. Hän osaa arvioida erityyppisten harhojen ja sattuman osuutta tutkimustuloksiin. Hän tuntee tieteellisen havaintoaineiston keräämisen ja aineiston tilastollisen käsittelyn alustavasti. Opiskelija pystyy arvioimaan kriittisesti tilastollisia menetelmiä soveltavia tutkimusjulkaisuja. Hän tuntee hyvän tutkimustulosten raportoinnin periaatteet.

 

 
Sisältö 

Jakson luennoilla, harjoituksissa ja oppimistehtävissä käsitellään seuraavia aiheita:

1) Tutkimustieto: Tieteellisen tutkimuksen yleiset piirteet, tutkimustiedon merkitys, tutkimusetiikka, tutkimusmenetelmät eri näkökulmista (kliininen lääketiede, epidemiologia, biolääketiede ja terveystieteet)

2) Tieteellisen artikkelin lukeminen: Tieteelliset lehdet ja julkaisuprosessin vaiheet, tieteellisen viestinnän etiikka, lääketieteen eri alojen lähestymistavat ja kysymyksenasettelut, tieteellisen artikkelin rakenne, tutkimusasetelmat, tutkimuksen mahdolliset harhat, aineiston tilastollinen analysointi ja tulosten esittämistä, tilastollinen merkitsevyys ja kliininen merkittävyys.

3) Systemaattiset katsaukset ja meta-analyysit.

4) Lääketieteellisen tutkimuksen erityispiirteet: Eettiset ohjeet, kliinistä lääkeainetutkimusta koskevat määräykset, koe-eläinten käyttö tutkimuksessa, tutkimusryhmät, bibliometria.

5) Johdanto epidemiologiaan. 

6) Näyttöön perustuvan lääketieteen työvälineet.

 

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Opintojakso koostuu etukäteistehtävistä, luennoista, ryhmälähtöisestä työskentelystä ja oppimistehtävien suorittamisesta.

 
Kohderyhmä 

Hammaslääketieteen ja lääketieteen tutkinto-ohjelmien opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

Tieto ja tutkimus I: Tiedon haku

Tieto ja tutkimus I: Tieteellinen kirjoittaminen

 

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Luentomateriaali ja ryhmätehtävien oheismateriaali.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Opintojakson luentojen ja ryhmätehtävien yhteydessä suoritetaan osaamistestejä, jotka arvioidaan. Kirjallinen harjoitustyö.

 
Arviointiasteikko 

Opintosuoritusten arvostelussa käytetään numeerista asteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta

 

 
Vastuuhenkilö 

Mimmi Tolvanen

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Tieto ja tutkimus II: Tieteellinen viestintä  Opintojakso    13.01.22 -11.02.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: