Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
043001Y Johdanto lääkäriyteen, 4 op 
Tunniste 043001Y  Voimassaolo 01.08.2016 -
Nimi Johdanto lääkäriyteen  Lyhenne Johdanto lääkär 
Laajuus4 op   
OpiskelumuotoYleisopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Petri Kulmala 

Kuvaus
Taitotaso 

-

 
Asema 

-

 
Lähtötasovaatimus 

-

 
Laajuus 

 4 op/ 108 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

1.lukuvuosi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- On orientoitunut yliopisto-opiskeluun (lääketiede tai hammaslääketiede)

- Osaa suunnitella ja hallita omaa ajankäyttöään

- Tiedostaa lääkärin ja hammaslääkärin ammatin monenlaiset työelämäroolit ja tehtävät

- Ymmärtää ammatillisuuden ja kollegiaalisuuden merkityksen opiskelussa ja työelämässä

- Tuntee lääkärin ja hammaslääkärin ammatin eettiset erityispiirteet ja periaatteet

- Hahmottaa terveyspalvelujärjestelmän kokonaisuuden ja toiminnan

- Ymmärtää vuorovaikutustaitojen merkityksen opiskelussa sekä lääkärin ja hammaslääkärin ammatissa

- Osaa nimetä elvytyksen onnistumiseen vaikuttavat tekijät sekä elvytykseen liittyvät vaarat.

- Tunnistaa välittömän ensiavun tarpeen, osaa estää ensiapua vaativissa tilanteissa elimistön vammojen pahenemisen sekä yksinkertaisin toimenpitein ylläpitää elintärkeitä elintoimintoja

- Tunnistaa sydänpysähdyspotilaan ja osaa soveltaa hoitoon annettuja suosituksia mukaan lukien puhallus-paineluelvytys ja defibrillaatio.

- On motivoitunut ylläpitämään ja harjoittelemaan elvytystaitoja

 

 
Sisältö 

 

 Orientoivat opinnot: perehtyminen oman tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan, opiskelukäytänteisiin ja – kulttuuriin

 Lääkäriys: Professionaalisuus, lääkärin eri roolit (Canmeds), lääkäriksi kasvaminen, Kollegiaalisuus, oman työn hallinta, 

Tutustuminen terveyspalvelujärjestelmään: lääkärin eri tehtävät terveyspalvelujärjestelmässä, moniammatillisuus, eri ammattien roolien hahmottaminen, terveydenhuollon etiikan keskeiset käsitteet, hyvän tekemisen periaatteet

Peruselvytys: Ensiavun tarkoitus, onnettomuustilanteen arviointi, peruselvytys, hengityksen akuutti vajaatoiminta, shokki, suuret verenvuodot, murtumat, vierasesineet, haavat, palovammat, paleltumat, myrkytykset, tilannearviointi

 
Järjestämistapa 

Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena

 
Toteutustavat 

Luento-opetus: 38 h

Ryhmätyöskentely: 60 h

Itsenäiset tehtävät: 10 h

Terveyskeskusharjoittelu: 24 h

yht. 108 h

 
Kohderyhmä 

Lääketieteen ja hammaslääketieteen 1.vuoden opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

Esitieto vaatimuksia ei ole.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

Tarvittavat materiaalit jaetaan opintojakson kuluessa.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Osallistuminen luennoille, ryhmäopetuksiin ja harjoitteluihin sekä itsenäisten tehtävien tekeminen.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään sanallista arviointiasteikkoa hyväksytty / hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Petri Kulmala, tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö

 
Työelämäyhteistyö 

Harjoittelu ja osa opetuksesta tapahtuu perusterveydenhuollon autenttisessa toimintaympäristössä, työelämän työkaluja hyödyntäen.

 
Lisätiedot 

043001Y-01 Orientoivat opinnot:

tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö: dos. Petri Kulmala

korvaa osittain aiemmin järjestetyn opintojakson:

040013Y Johdanto lääketieteen opintoihin 2 op

 

043001Y-02 Lääkäriys:

tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö: dos. Petri Kulmala

korvaa osittain aiemmin järjestetyn opintojakson:

040013Y Johdanto lääketieteen opintoihin 2 op

 

043001Y-03 Tutustuminen terveyspalvelujärjestelmään:

Yleislääketiede: Kliininen opettaja Juha Auvinen

korvaa opintojakson: 041117Y Johdatus yleislääkärin / hammaslääkärin työhön 2 op

 

043001Y-04 Peruselvytys:

Anestesiologia: professori Seppo Alahuhta

korvaa opintojakson: 040016Y Peruselvytys 0.5 op

 

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: