Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
040024Y Tieto ja tutkimus II, Tiedonhaku, 4 op 
Tunniste 040024Y  Voimassaolo 01.08.2014 -
Nimi Tieto ja tutkimus II, Tiedonhaku  Lyhenne Tieto ja tutkim 
Laajuus4 op   
OpiskelumuotoYleisopinnot Oppiaine 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Mimmi Tolvanen 

Kuvaus
Laajuus 

4 op

 
Ajoitus 

1.lkv.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tutkimustyön prosessin ja tieteellisen tiedon ominaisuudet. Opiskelija tietää tieteellisten julkaisujen merkityksen, osaa arvioida ja käyttää tietolähteitä kriittisesti. Opiskelija osaa käyttää lääketieteen, hammaslääketieteen ja terveystieteiden keskeisimpiä viitetietokantoja ja tiedonhaun perusperiaatteita sekä oppii arvioimaan hakutuloksia ja lähteitä. Opiskelija pystyy hyödyntämään viitteidenhallintaohjelmaa.

Opiskelija tietää tutkimusetiikan ja hyvän tieteellisen käytännön perusteet. Opiskelija tuntee julkaisuprosessin eri vaiheet ja käytännöt.

Opiskelija tuntee eri tutkimusasetelmien ja niiden analyysin pääpiirteet. Hän osaa arvioida erityyppisten harhojen ja sattuman osuutta tutkimustuloksiin. Hän tuntee tieteellisen havaintoaineiston keräämisen ja aineiston tilastollisen käsittelyn alustavasti. Opiskelija pystyy arvioimaan kriittisesti tilastollisia menetelmiä soveltavia tutkimusjulkaisuja. Hän tuntee hyvän tutkimustulosten raportoinnin periaatteet.

 
Sisältö 

Tutkimustieto:
Tieteellisen tutkimuksen yleiset piirteet, tutkimustiedon merkitys, tutkimusetiikka, tutkimusmenetelmät eri näkökulmista (kliininen lääketiede, epidemiologia, biolääketiede ja terveystieteet)

Tieteellisen artikkelin lukeminen:
Tieteelliset lehdet ja julkaisuprosessin vaiheet, bibliometria, tieteellisen viestinnän etiikka, lääketieteen ja terveystieteiden eri alojen lähestymistavat ja kysymyksenasettelut, tieteellisen artikkelin rakenne, tutkimusasetelmat, tutkimuksen mahdolliset harhat, aineiston tilastollinen analysointi ja tulosten esittäminen, tilastollinen merkitsevyys ja kliininen merkittävyys, systemaattiset katsaukset ja meta-analyysit.

Tiedonhaku:
Kirjaston atk-palvelut, julkaisu lääketieteessä ja hammaslääketieteessä, tieteelliset lehdet verkossa, Medline, Medic, CINAHL, Scopus, Web of Science, Cochrane, elektroniset kirjat ja viitteidenhallintaohjelma.

Lääketieteellisen tutkimuksen erityispiirteet:
Eettiset ohjeet, kliinistä lääkeainetutkimusta koskevat määräykset, koe-eläinten käyttö tutkimuksessa, tutkimusryhmät.

 
Järjestämistapa 

Monimuoto-opetus.

 
Toteutustavat 

040024Y (4 op) Tieto ja tutkimus, tieteellinen viestintä

 
Kohderyhmä 

1.lkv terveystieteiden tutkinto-ohjelman kandidaattivaiheen opiskelijat 

2. lkv hyvinvointitekniikan kandidaattivaiheen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Ei ole.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Tieto ja tutkimus I (Välineet; Kirjallinen työ) ja III (Luennot ja tentti; Ryhmäharjoitukset; Oppimistehtävät)
902006Y Reading for Academic Purposes
902007Y Scientific Communication

 
Oppimateriaali 

Luentomateriaali ja ryhmäharjoitusten oheismateriaali.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kaikille opiskelijoille pakolliseen lähiopetukseen osallistuminen, aktiivinen osallistuminen ryhmäharjoituksiin ja oppimistehtävien suorittaminen.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.            

 
Arviointiasteikko 

1,2,3,4,5, hyl

Hyväksilukeminen: Opiskelija on suorittanut aikaisemmin hammaslääketieteen, terveystieteiden tai lääketieteen tutkimuksen erityiskysymyksiä käsittelevän tieteellisen viestinnän (tieteellisen tutkimuksen perusteiden) opintojakson sekä tiedonhaun ja viitetietokantojen käyttöön perehdyttävän opintojakson. 

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori Mimmi Tolvanen

 
Työelämäyhteistyö 

Ei ole.

 
Lisätiedot 

040024Y Tieto ja tutkimus, tiedonhaku 4 op opintojakso korvaa aiemmin toteutuneen 040012Y-04 tieto ja tutkimus, luennot, harjoitukset ja oppimistehtävät 4 op opintojakson osasuoritteen OPS 2015 lähtien.

2017 OPS lähtien terveystieteiden tutkinto-ohjelman kandidaattivaiheen opiskelijoille Tieto ja tutkimus II sisältyy opintokokonaisuuteen A551110 Kandidaatintutkielmaopinnot 10 op.

OPSin 2018-2019 mukaisen terveystieteiden tutkinto-ohjelman opintoja (laaja-alaiset terveystieteiden kandidaatin opinnot) koskee siirtymäaika, joka koskee lukuvuosia 2018-2019, 2019-2020 ja 2020-2021. Opintojen järjestämis- ja toteutustavat voivat vaihdella siirtymäajan aikana. Lukuvuonna 2020-2021 opintojakso on mahdollista suorittaa vain lääketieteen vastaavan opintojakson yhteydessä opettajan kanssa sovitulla tavalla, ota yhteyttä vastuuopettajaan.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Tieto ja tutkimus II, Tieteellinen viestintä (terveystieteet)  Opintojakso  Mimmi Tolvanen  19.01.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: