Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
031023P Tietotekniikan matematiikka, 5 op 
Tunniste 031023P  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Tietotekniikan matematiikka  Lyhenne Tietotekniikan 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine4338 Teknillinen matematiikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Sovellettu ja laskennallinen matematiikka 

Opettajat
Nimi
Matti Peltola 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

Opintojakso järjestetään syyslukukaudella  periodilla 1. Suositeltava suoritusajankohta opintojaksolle on 2. vuoden syyslukukausi.

 
Osaamistavoitteet 

Tämän perusopintotason kurssin suorittanut opiskelija kykenee käyttämään lauselogiikan tuloksia lauseen totuusarvon määräämiseen ja kykenee kääntämään luonnollisen kielen lauseita symbolimuotoon ja osaa soveltaa päättelymekanismeja yksinkertaisten väittämien todistamiseen. Hän osaa toteuttaa peruslaskutoimitukset eri lukujärjestelmissä ja kykenee muuntamaan luvun lukujärjestelmästä toiseen. Opiskelija tunnistaa keskeiset graafityypit ja niiden ominaisuudet ja ymmärtää graafiteorian keskeiset käsitteet. Hän osaa soveltaa diskreetin matematiikan formaaleja menetelmiä (kuten formaalit kieliopit, automaatit, jonokoneet ja Turingin koneet) yksinkertaisten tietojenkäsittelytehtävien mallintamiseen ja kykenee rakentamaan yksinkertaisen tehtävän toteuttavan formaalin mallin.

 
Sisältö 

1. Logiikan alkeita. 2. Matemaattinen induktio 3. Lukuteorian alkeita. 4 Joukko-oppia 5. Graafien teoriaa.

6. Formaalien kielien alkeita. 7. Automaatit ja Turingin koneet

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus.

 
Toteutustavat 

Luento-opetus 28 h / Pienryhmäopetus 14 h / Itsenäinen opiskelu 93 h.

 
Kohderyhmä 

2. vuoden tietotekniikan opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Ei esitietovaatimuksia

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Suositeltava kirjallisuus: Rosen K.H.: Discrete Mathematics and Its Applications. Gersting J.L.: Mathematical Structures for Computer Science.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Opintojakson voi suorittaa joko välikokeilla (2 kpl) tai loppukokeella.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Matti Peltola

 
Työelämäyhteistyö 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Tietotekniikan matematiikka  Tentti  Matti Peltola 
21.08.21la 09.00-12.00
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: