Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
031021P Tilastomatematiikka, 5 op 
Tunniste 031021P  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Tilastomatematiikka  Lyhenne Tilastomatemati 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine4338 Teknillinen matematiikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Sovellettu ja laskennallinen matematiikka 

Opettajat
Nimi
Jukka Kemppainen 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

Kevätlukukausi, periodi 3

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  1. tietää todennäköisyyslaskennan peruskäsitteet ja tärkeimmät satunnaismuuttujat,
  2. osaa soveltaa edellisiä todennäköisyyksien ja tunnuslukujen laskemiseen,
  3. kykenee analysoimaan tilastollista aineistoa laskemalla parametrien  estimaatteja ja luottamusvälejä,
  4. osaa laatia ja testata hypoteeseja,

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  1. tietää todennäköisyyslaskennan peruskäsitteet ja tärkeimmät satunnaismuuttujat,
  2. osaa soveltaa edellisiä todennäköisyyksien ja tunnuslukujen laskemiseen,
  3. kykenee analysoimaan tilastollista aineistoa laskemalla parametrien  estimaatteja ja luottamusvälejä,
  4. osaa laatia ja testata hypoteeseja,
  5. tietää lineaarisen regression perusteet.
 
Sisältö 

Todennäköisyyslaskennan peruskäsitteet, satunnaismuuttuja, jakaumien tunnusluvut, tunnuslukujen estimointi, hypoteesien testaus, regressioanalyysi.

 

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luento-opetus 28 h/laskuharjoitukset 20 h/itsenäistä työtä 87 h.

 
Kohderyhmä 

Kurssi on suunnattu ensisijaisesti insinööritieteiden perustutkinto-opiskelijoille. Myös muut ovat tervetulleita.

 
Esitietovaatimukset 

Esitietoina vaaditaan kurssia 031010P Matematiikan peruskurssi I ja soveltuvin osin kurssia 031075P Matematiikan peruskurssi II vastaavat tiedot. 

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

Laininen P. (1997). Sovellettu todennäköisyyslasku.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Välikokeet tai loppukoe.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Jukka Kemppainen

 
Työelämäyhteistyö 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut OJ k2021 Tilastomatematiikka  Opintojakso  Jukka Kemppainen  13.01.21 -18.03.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: