Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
040112A Fysiologia, 15 op 
Tunniste 040112A  Voimassaolo 01.08.2005 -
Nimi Fysiologia  Lyhenne Fysiologia 
Laajuus15 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Vuolteenaho, Olli Jaakko Tuomas 

Kuvaus
Laajuus 

15 op

 
Opetuskieli 

Suomi. Osa luennoista ja pienryhmäopetuksesta on englanninkielisiä.

 
Ajoitus 

C3

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- Osaa kuvailla terveen elimistön solujen, elinten ja elinjärjestelmien toiminnot, toimintojen säätelymekanismit ja niiden keskinäiset suhteet siten kuin toimiminen itsenäisessä lääkärin ja hammaslääkärin työssä edellyttää

- Osaa arvioida oppimansa merkityksen ja käyttää sitä kliinisfysiologisissa tutkimuksissa ja sairauksien mekanismien selvittämisessä ja tulkinnassa

- Osaa seurata ja tulkita fysiologian kehitystä sekä itsenäisesti ylläpitämään ja kehittämään osaamistaan sekä äidinkielellään että englannin kielellä

- Osaa soveltaa tieteellistä fysiologian osaamistaan lääketieteellisen ja hammaslääketieteellisen tiedon hankintaan, tulkintaan ja raportointiin

 

Opintojakson jälkeen opiskelijalla on riittävät tiedot ja taidot fysiologiasta lääketieteen lisensiaatin ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon johtavaan koulutukseen ja opiskelija osaa etsiä alan kirjallisuudesta ja julkaisuista sekä havainnoista yhteiskunnassa uusinta alan tietoa ja arvioida sitä.
 
Sisältö 

1. Solufysiologia
2. Elinfysiologia
3. Biologiset säätelyjärjestelmät ja integratiivinen fysiologia
4. Kliininen fysiologia

 
Toteutustavat 

Opinto-ohjaus ja tutorial (3 t), luennot (100 t), harjoitustyöt (28 t) pienryhmäopetuksena, englanninkielinen pienryhmäopetus (2 t), tutkielmat (6 t), omaehtoinen opiskelu (255 t) sekä väli- ja lopputentti (6 t)

 
Oppimateriaali 

 Oppikirja: Ganong's Review of Medical Physiology (uusin painos). Oppikirjan saatavuuden yliopiston kirjastosta voi tarkastaa

Kurssikirjan saatavuuden voi tarkastaa tästä linkistä.

 

Harjoitustyökirja: Fysiologian harjoitustyöt (Oulun yliopiston oppimateriaalia-sarja, Lääketiede D 3, uusin painos)
Luentotiivistelmät Optima-järjestelmässä ( target=_blank>http://optima.oulu.fi)

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Luennot. Pienryhmäopetuksen (englanninkielinen opetus, harjoitustyöt), tutkielmien ja kuulustelujen hyväksytty suorittaminen. Kuulustelua voi yrittää kolme kertaa.

 
Arviointiasteikko 

Välitentin, lopputentin ja tutkielma II:n numeerinen (1-3/hylätty) arviointi sekä harjoitustöiden ja tutkielma I:n arviointi (hyväksytty/hylätty). Lopputenttiin osallistuminen edellyttää, että välitentti, molemmat tutkielmat, harjoitustyöt ja englanninkielinen ryhmäopetus on suoritettu hyväksytysti. Koko fysiologian kurssin suorittamisesta annetaan loppuarvosana (1-5/hylätty). Tutkielma II:n painoarvo fysiologian loppuarvosanassa on 10%, välitentin 30% ja lopputentin 60%. Ulkomailla suoritetut vastaavat opinnot arvioidaan tapauskohtaisesti virallisten opintomerkintöjen perusteella.

 
Vastuuhenkilö 

Professori Olli Vuolteenaho

 
Lisätiedot 

Lääketieteen ja hammaslääketieteen fysiologian oppimäärä

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa