Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
687325A Tutkielma ja kandidaattiseminaari, 10 op 
Tunniste 687325A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Tutkielma ja kandidaattiseminaari  Lyhenne Tutkielma ja ka 
Laajuus10 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine1126 Arkeologia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Ikäheimo, Janne Petteri 
Heli Maijanen 

Kuvaus
Laajuus 

10 op

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

2./3. vuosi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa toteuttaa pienimuotoisen tutkimuksen rajatulla arkeologisella lähdeaineistolla. Opiskelija osaa soveltaa tutkimusongelman kannalta relevantteja menetelmiä aineiston käsittelyyn, arvioida aineistosta tekemiään havaintoja ja esittää niiden vertailevaan analysointiin perustuvat tutkimustulokset lyhyenä kirjallisena tutkielmana.

 
Sisältö 

Seminaari, jossa perehdytään arkeologisen tutkimuksen peruskysymyksiin ja teemoihin. Suppeasta aihepiiristä tehdyn kirjallisen tutkielman laatiminen. Arkeologisen havaintoaineiston analysointi ja käytännön tutkimus. Tieteellisen tekstin kirjoittaminen, esittäminen ja suullinen argumentointi.

 
Järjestämistapa 

Kontaktiopetus

 
Toteutustavat 

Aktiivinen osallistuminen kandidaattiseminaarin istuntoihin oman tutkielman valmistumiseen saakka. Tutkimussuunnitelman ja valmiin työn esittäminen seminaarissa sekä vertaisarvioijana toimiminen. Ohjatun opetuksen määrä 20 h.

 
Kohderyhmä 

Arkeologian pääaineopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Arkeologian ja kulttuuriantropologian perusopinnot

 
Oppimateriaali 

Kandidaattiseminaarin kirjallinen ohjeistus arkeologian oppiaineen www-sivuilla osoitteessa: http://www.oulu.fi/arkeologia/node/12668

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Osallistuminen seminaari-istuntoihin, tutkimussuunnitelman ja valmiin työn esittäminen, vertaisarvioijana toimiminen.

 
Arviointiasteikko 

0-5

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori Janne Ikäheimo

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Tutkielma ja kandidaattiseminaari/Kandidaattiseminaari, arkeologia  Opintojakso  10  Ikäheimo, Janne Petteri  09.09.20 -19.05.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa