Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
724834P Markkinoinnin ja myynnin perusteet, 5 op 
Tunniste 724834P  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Markkinoinnin ja myynnin perusteet  Lyhenne Markkinoinnin j 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine6337 Kauppatieteet 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Kirjallisuus on pääosin englanninkielistä. Opiskelija voi kuitenkin suorittaa kurssin tehtävät joko suomeksi tai englanniksi.

 
Ajoitus 

Kevätlukukausi 2020

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin läpäistyään opiskelija osaa:

-       kuvata markkinoinnin roolin organisaatiossa ja tunnistaa asiakaskeskeisen toiminnan mer­ki­tyksen sekä organisaation kehittämisessä että henkilökohtaisessa toiminnassaan

-       soveltaa työssään markkinoinnin keskeisiä käsitteitä (mm. asiakkaan kokema arvo, ar­von­luontiprosessi, brändi, markkinointi-mix, segmentointi) päätöksenteon tukena ja arvioida näiden päätösten toimivuutta

-       kuvata B-to-B- ja kuluttajamarkkinoinnin väliset painotuserot sekä ko. toimintalogiikoiden kes­keiset ominaispiirteet

-       tunnistaa ja käyttää markkinointiviestinnän keskeisiä kanavia muuttuvassa toiminta­ym­päristössä

-       tunnistaa myyntiprosessin kokonaisuutena sekä käytännön myyntityön osa-alueiden si­sällöt B-to-B- ja kuluttajamyynnissä

 
Sisältö 

-       markkinoinnin keskeiset määritelmät, käsitteet ja ilmiöt ennen ja nyt

-       keskeisten käsitteiden käyttö erilaisissa toimintaympäristöissä: kuluttaja- ja B-to-B-logii­koiden erot

-       asiakaskeskeinen ajattelu ja arvonluonti

-       asiakasorientoitunut strategia muuttuvassa toimintaympäristössä

-       kuluttajamarkkinoinnin keskeiset käsitteet ja ilmiöt

-       B-to-B-markkinointi ja organisaatioiden ostokäyttäytyminen

-       markkinointiviestinnän kanavat ja sisällöt

-       myyntiprosessin eteneminen kuluttajamyynnissä ja B-to-B-myynnissä sekä henki­lö­koh­tai­set myynti- ja vuorovaikutustaidot myyntiprosessin eri vaiheissa

 
Järjestämistapa 

Verkkokurssi

 
Toteutustavat 

Viikkotehtävät 60 t
Itsenäinen perehtyminen kurssimateriaaleihin 70 t
Palaute 3,5 t

Yhteensä 133,5 t (5 op)

 
Esitietovaatimukset 

Ei vaadittavia esitietoja

 
Oppimateriaali 

Opettajan kurssin alussa määrittelemä kirjallisuus.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kurssiin kuuluu pakollinen ennakkotehtävä, jonka hyväksytty suorittaminen määräaikaan men­nes­sä on edel­lytys opintojakson suorittamiselle. Ohjeet ennakkotehtävän suorittamiseen an­ne­taan erikseen määräaikaan mennessä ilmoittautuneille.

Opiskelija suorittaa viikkokohtaiset teematehtävät.

 
Arviointiasteikko 

Kurssi suoritetaan teemoitetuilla viikkotehtävillä. Arviointi asteikolla 1–5/hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Minna-Maarit Jaskari ja Tuula Lehtimäki

S-posti minna-maarit.jaskari@uva.fi, tuula.lehtimaki@oulu.fi

Opintojakson tuottamisesta vastaava yliopisto: Oulun yliopisto

 
Lisätiedot 

Ei rajoituksia osallistujien lukumäärälle. Kurssi-ilmoittautuminen ilmoittautumisajan puitteissa on edellytys suoritusmerkinnän saa­mi­selle. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan.

LITO-opintokokonaisuudessa opintojaksot järjestetään yliopistojen välisenä yhteistyönä. Jotta opiskelijan opintosuoritus saadaan kirjattua, hänestä siirretään kotiyliopiston rekisteristä opetusta järjestävän yliopiston rekisteriin seuraavat tiedot: nimi, sukupuoli, sähköpostiosoite, kansalaisuus, henkilötunnus ja kotiyliopisto. Salaiseksi luokiteltua tietoa ei siirretä kotiyliopistosta.  Ilman tietojen siirtoa merkintää opintosuorituksesta ei ole mahdollista saada.

Opintojaksoa koskevat viimeisimmät tiedot päivitetään www.lito.fi-sivustolle.

 

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Markkinoinnin ja myynnin perusteet, vain sivuaineopiskelijat  Opintojakso    01.03.21 -07.05.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa