Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
408040S Maisterivaiheen koulutyöskentely ja pedagoginen seminaari, osa 1, 5 op 
Tunniste 408040S  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Maisterivaiheen koulutyöskentely ja pedagoginen seminaari, osa 1  Lyhenne Maisterivaiheen 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine2505 Kasvatustiede 
LajiTyöharjoittelu   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Edeltävät opinnot
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Emilia Manninen 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

-

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • asettaa itselleen oppimistavoitteita ja arvioida niiden toteutumista.
 • suunnitella ja toteuttaa opetussuunnitelmaan perustuvaa opetusta.
 • tehdä oppilasarviointia sekä antaa palautetta kirjallisesti ja suullisesti.
 • suunnitella ja toteuttaa eheyttävää opetusta.
 • osoittaa taitoa ottaa kokonaisvaltaisesti vastuuta luokan toiminnasta ja opetuksesta.
 • soveltaa opetuksessaan koulun toimintakulttuurin keskeisiä piirteitä.
 • rakentaa ja hyödyntää oppimista ja hyvinvointia tukevia oppimisympäristöjä
 • tukea oppimisen taitojen kehittymistä yksittäisen oppilaan kohdalla ja oppilasryhmässä.
 • hyödyntää monipuolisia ja oppilaslähtöisiä opetusmenetelmä
 • hyödyntää taitavasti ammatillista vuorovaikutusta
 • toteuttaa tutkimusperustaista ja tutkivaan oppimiseen kannustavaa opetusta ja arvioida sen onnistumista.
 • analysoida, raportoida ja arvioida tutkimustietoon perustuen omaa opettajuus- ja kasvatusnäkemystään.
 
Sisältö 

Maisterivaiheen harjoittelun teemana on opettajana toimiminen. Siihen liittyviä teemoja käsitellään harjoittelussa ja seminaarissa.

 

Opiskelijat työskentelevät koulu- ja luokkayhteisössä yhteistyössä muiden opiskelijoiden ja ohjaavien opettajien kanssa. Harjoittelussa perehdytään opettajan kokonaisvaltaiseen toimenkuvaan. Opiskelija tutustuu erilaisiin opettajan työhön liittyviin yhteistyötahoihin ja -muotoihin.

 

Harjoittelujakso tarjoaa opiskelijalle ohjatun tilaisuuden syventää oppituntien ja laajempien opintojaksojen suunnittelu-, toteutus- ja arviointitaitoja.

 

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa perusopetuksen opetussuunnitelmaan perustuvaa opetusta yhteistyössä ohjaavan opettajan ja muiden opiskelijoiden kanssa. Opetusharjoittelu perustuu opetussuunnitelmassa mainittuihin tavoitteisiin ja sisältöihin. Opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan opetussuunnitelmassa mainitut laaja-alaiset osaamisalueet. Opiskelija perehtyy johonkin koulun toimintaan liittyvään eristyisteemaan tai monialaiseen oppimiskokonaisuuteen.

 
Järjestämistapa 

Luentoja ja harjoituksia pedagogiseen seminaariin

Harjoittelu Oulun normaalikoulun perusasteen Linnanmaan ja Koskelan yksiköissä

 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Opetusharjoittelu, yksilöohjaukset, ryhmäohjaukset, suurryhmäohjaukset, luennot harjoitukset ja itsenäinen työskentely.

 
Kohderyhmä 

Maisterivaiheen luokanopettajaopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Maisterivaiheen koulutyöskentelyyn osallistuminen edellyttää perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen (60 op) suorittamista, lukuunottamatta Maisterivaiheen koulutyöskentely ja pedagoginen seminaari osa 2.-jaksoa.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Maisterivaiheen koulutyöskentely ja pedagoginen seminaari on osa luokanopettajakoulutuksen maisterivaiheen opintoja.

 
Oppimateriaali 

Oulun normaalikoulun opetussuunnitelma

Sovitaan opintojakson alussa

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Suoritus

 • Luentoja 10h
 • Harjoituksia 24h
 • Harjoittelua 100h-110h. Aikaan ja paikkaan sidottu harjoittelu sisältää pidettävät oppitunnit, oppituntien seurannat ja ohjaukset.
 • Jokainen opiskelija pitää 50 oppituntia yksittäisinä oppitunteina tai kokonaisina koulupäivinä. Osa pidettävistä oppitunneista voidaan toteuttaa yhteisopettajuutena.

Arviointikriteerit

hyväksytty
Opiskelijan suoritus osoittaa osaamistavoitteiden mukaista osaamista hyväksyttävällä tasolla. Hän käsittelee opintojakson teoria-ainesta riittävän analyyttisesti sekä soveltaa sitä tarkoituksenmukaisesti.
hylätty
Opiskelijan suoritus paljastaa puutteita opintojakson osaamistavoitteiden mukaisessa osaamisessa, tai on keskeneräinen.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty/ hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Emilia Manninen ja Erkki Pekkala

 
Työelämäyhteistyö 

Harjoittelu

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa