Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
408036S Koulu yhteiskunnassa - yhteiskunta koulussa, 5 op 
Tunniste 408036S  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Koulu yhteiskunnassa - yhteiskunta koulussa  Lyhenne Koulu yhteiskun 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine2505 Kasvatustiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Tuija Huuki 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

4. vuosi

 
Osaamistavoitteet 
 • tunnistaa globaalien, kansallisten ja paikallisten yhteiskunnallisten ilmiöiden läsnäolon koulun arjessa

 • osaa määritellä ja eritellä vallan, valtasuhteiden ja vallankäytön eri ilmenemismuotoja kasvatusympäristöissä

 • osaa tunnistaa ja purkaa kouluinstituution yksilökeskeistä arvoperustaa, toimintamalleja ja seurauksia

 • osaa arvioida kriittisesti koulun merkitystä ja omaa toimintaansa yksilöiden, ryhmien, yhteisöjen ja yhteiskuntien välisinä kietoutumina tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja demokratian näkökulmista

 
Sisältö 
 • Kansainväliset, kansalliset ja paikalliset yhteiskunnalliset ilmiöt koulun arjessa

 • Erilaiset vallan teoriat ja vallan käytön mekanismit koulussa sekä hierarkioiden ilmeneminen koulussa ja niiden vaikutukset lasten ja nuorten elämään

 • Yksilökeskeisten lähestymistapojen kritiikki ja posthumanismin haaste koulun arjessa

 • Osallisuus ja ulkopuolisuus ilmiöinä ja käsitteinä sekä koulun toimintakulttuureissa

 • Tasa-arvo, ihmisoikeudet ja demokratia koulun toimintaa ohjaavina arvoina

Kurssilla käsiteltävät ilmiöt kytketään aloittavan opettajan työn arkeen.

 
Järjestämistapa 

Toteutustavat: luentoja 20h ja harjoituksia 20h

 
Toteutustavat 

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille. Luentojen pohjalta laaditaan luentopäiväkirja tai essee. Luentotehtävässä hyödynnetään opintojakson kuluessa annettavaa lisämateriaalia. Pienryhmätyöskentelyn tarkoitus on syventää luentojen teemoja. Pienryhmissä laaditaan ja esitellään alustus kurssin teema-alueeseen sisältyvästä soveltavasta aiheesta.

 
Kohderyhmä 

Luokanopettajakoulutus

 
Esitietovaatimukset 

Kasvatustieteen perus- ja aineopinnot

 
Oppimateriaali 
 •  Antonia Kupfer (ed) Power and Education. Contexts of Oppression and Opportunity, Palgrave McMillan, New York.
 •  Tolonen, Tarja; Lappalainen Sirpa, Palmu, Tarja and Kurki, Tuuli (eds) (2012) Cultural Practices and Transitions in Education. 11/2012  Tufnell Press (London).
 •  Gretschel Anu  & Tomi Kiilakoski (toim.) (2012) Demokratiaoppitunti. Lasten ja nuorten kunta 2010-luvun alussa. Helsinki:    Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura.
 •  Percy-Smith, B. and Thomas, N. (2010) A handbook of children and young people's participation: perspectives from theory and practice.     London: Routledge.

Kirjallisuus täydentyy tarvittaessa myöhemmin. / Literature will be updated or additional readings will be  agreed separately

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Luentopäiväkirja tai essee arvioidaan asteikolla 0-5 seuraavin kriteerein:

 

0 = keskeneräistä, katkonaista, esitetyt asiat eivät liity olennaisesti aihepiiriin ja lähteiden käyttö on olematonta.

1 = erittäin pintapuolista, asiat esitetään täysin irrallaan toisistaan ja lähteiden käyttö on heikkoa.

2 = pintapuolista, asioita esitetään paikoitellen irrallaan toisistaan ja lähteiden käyttö on tyydyttävää.

3 = pohtivaa ja asioita suhteutetaan jonkin verran toisiinsa; punainen lanka on näkyvissä ja lähteiden käyttö on pääasiassa hyvää.

4 = jokseenkin analyyttista, asioita suhteutetaan hyvin toisiinsa ja lähteiden käyttö on pääasiassa erittäin hyvää.

5 = systemaattista ja analyyttista, asiat suhteutetaan erittäin hyvin toisiinsa ja lähteiden käyttö on pääasiassa erinomaista.

 

Pienryhmässä laadittu esitys arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

 
Arviointiasteikko 

0 - 5

 
Vastuuhenkilö 

Tuija Huuki

 
Työelämäyhteistyö 

Kurssin sisällöt kytketään opettajan työhön / Special attention is paid on the question of work-life relevance.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Koulu yhteiskunnassa – yhteiskunta koulussa  Opintojakso  Tuija Huuki  04.01.22 -04.03.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa