Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
408035S Opetushallinto ja kasvatusyhteistyö koulussa, 5 op 
Tunniste 408035S  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Opetushallinto ja kasvatusyhteistyö koulussa  Lyhenne Opetushallinto 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine2505 Kasvatustiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Pinola Timo 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

4.-5. vuosi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee opettaja- ja kouluyhteisöjen moniammatillisen yhteistyön tekemisen tapoja ja osaa soveltaa niitä työssään
 • osaa kuvata perheiden moninaisuutta, tuntee kotien ja koulun välisen yhteistyön tekemisen tapoja ja osaa soveltaa niitä työssään
 • osaa analysoida työyhteisön toimintaa ja aloittavan opettajan suhdetta ympäröivään työyhteisöön
 • osaa analysoida kasvatusyhteistyön teoreettista taustaa ja arvioida kasvatusyhteistyötä koskevaa tutkimusta
 • tietää keskeiset opetustoimea ohjaavat lait ja asetukset ja niiden sisällön
 • osaa soveltaa käytäntöön oman koulutustason opetustoimen lainsäädäntöä
 • osaa käyttää Finlex-ohjelmaa
 
Sisältö 
 • koulu moniammatillisena työyhteisönä
 • kodin ja koulun yhteistyö
 • yhteisölliset työskentelytavat opettajan työssä
 • kasvatusyhteistyö tutkimuskohteena
 • julkishallinnon virkamiestyön sekä kouluhallintoon ja opetukseen liittyvän lainsäädännön perusteet
 • opettajan oikeudet ja velvollisuudet opetustyössä
 • hallintojärjestelmä ja virkamiestyö ajankohtaisen lainsäädännön ja normiston asettamien tehtävien ja toimintamahdollisuuksien puitteissa
 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luentoja 28h, harjoituksia 12h ja itsenäistä työskentelyä 85h

 
Kohderyhmä 

Luokanopettajakoulutuksen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Kasvatustieteen perus- ja aineopinnot

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on osa luokanopettajakoulutuksen syventäviä opintoja

 
Oppimateriaali 

Sovitaan opintojakson alussa.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Luentojen pohjalta laadittava luentopäiväkirja tai essee. Luentotehtävässä on hyödynnettävä myös opintojakson alussa annettavaa lisämateriaalia. Pienryhmätyöskentely ja ryhmässä laadittava ja esiteltävä alustus yhdessä sovitusta aiheesta.

Arviointi

Luentopäiväkirja/essee arvioidaan asteikolla 0-5.

0 = keskeneräistä, katkonaista, esitetyt asiat eivät liity olennaisesti aihepiiriin ja lähteiden käyttö on olematonta.

1 = erittäin pintapuolista, asiat esitetään täysin irrallaan toisistaan ja lähteiden käyttö on heikkoa.

2 = pintapuolista, asioita esitetään paikoitellen irrallaan toisistaan ja lähteiden käyttö on tyydyttävää.

3 = pohtivaa ja asioita suhteutetaan jonkin verran toisiinsa; punainen lanka on näkyvissä ja lähteiden käyttö on pääasiassa hyvää.

4 = jokseenkin analyyttista, asioita suhteutetaan hyvin toisiinsa ja lähteiden käyttö on pääasiassa erittäin hyvää.

5 = systemaattista ja analyyttista, asiat suhteutetaan erittäin hyvin toisiinsa ja lähteiden käyttö on pääasiassa erinomaista.


Pienryhmässä laadittu esitys arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

 
Arviointiasteikko 

Luennot 0-5

Pienryhmätyöskentely hyväksytty/hylätty

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Opetushallinto ja kasvatusyhteistyö koulussa  Opintojakso  Pinola Timo  07.09.21 -15.10.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa