Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
408044S Graduseminaari, 5 op 
Tunniste 408044S  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Graduseminaari  Lyhenne Graduseminaari 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine2505 Kasvatustiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Kuvaus
Laajuus 

5 op seminaari + 30 op tutkielma

 
Opetuskieli 

Suomi ja englanti (varsinkin ITE-ohjelmassa)

 
Ajoitus 

4.-5. vuosi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija

  • harjaantuu käyttämään tieteenalansa peruskäsitteistöä ja osaa määrittää ja analysoida tieteenalansa keskeisimpiä tutkimustuloksia ja arvioida niitä suhteessa omaan tutkimukseen,
  • hallitsee valitsemansa tutkimusmenetelmät sekä osaa kuvata kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden, erityisesti kasvatustieteen ja kasvatuspsykologian tieteenperinteitä,
  • osaa laatia yksin, parityönä tai ryhmässä kasvatustieteellisen tutkielman, joka osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin sekä osoittaa valmiutta tieteelliseen ajatteluun,
  • osaa arvioida toisten tekemiä tutkielmia sekä osaa osallistua tieteelliseen keskusteluun ja puolustaa omaa tutkielmaa
 
Sisältö 

Opintojakson ydinsisältö ja keskeiset teemat luettelomuodossa ( 5 op  seminaarityöskentely ja 30 op oman tutkielman kirjoittaminen):

1. Oman tutkimussuunnitelman laadinta ja esittely seminaarissa

2. Kansainvälisen (tai kotimaisen) referee-artikkelin, joka liittyy omaa tutkielmaan, esittely seminaarissa (sovitaan ohjaajan kanssa)

3. Oman tutkimuksen välivaiheen esittely (esimerkiksi metodologiset ratkaisut / analyysin perusteet - sovitaan ohjaajan kanssa)  

4. Pro gradututkielman esittely ja opponointiin vastaaminen

5. Toisen opiskelijan tutkielman opponointi

6. Muu aktiivinen seminaarityöskentely

7. Oman tutkielman viimeistely

 
Järjestämistapa 

Seminaari ja ohjaajan kanssa sovittavat ohjaustapaamiset

 
Toteutustavat 

Seminaarit ja ohjaus

 
Kohderyhmä 

Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat

 
Oppimateriaali 

Sovitaan opintojakson alussa.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Suoritus: Aktiivinen osallistuminen seminaareihin, itsenäisten tehtävien tekeminen ja seminaariin kuuluvien tehtävien suorittaminen hyväksytysti (5 op.) Keskeinen suoritus on pro gradu -tutkielma (30 op.), johon on omat kriteerit tiedekunnan www-sivulla http://www.oulu.fi/ktk/opinnaytetyot.

 
Arviointiasteikko 

0 – 5

Arviointikriteerit tiedekunnan www-sivulla http://www.oulu.fi/ktk/opinnaytetyot.

 
Vastuuhenkilö 

Hannu Heikkinen ja graduryhmien vetäjät

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen GRADUSEMINAARIT  Opintojakso  Hannu Matti Sakari Heikkinen  02.08.21 -24.08.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa